I disse dager er det mange arbeidstagere som føler utrygghet for jobb og inntekt. Mange bedriftseiere og ansatte frykter at smittesituasjonen vil ramme deres bedrift. LO og NHO i Viken Oslo står sammen og er tydelige på at vi er i samme båt i denne krisen. Nå er det tid for å dra nytte av den norske modellen og godt partssamarbeid.

Spredningen av koronaviruset setter det norske samfunnet på en stor prøve. Det vil kreve det beste av oss alle hvis vi skal komme ut i den andre enden med færrest mulig sykdomstilfeller. Hvis dette skal være mulig, må hjulene holdes i gang i store deler av samfunnet. Helsevesenet må yte sitt beste, men også innen transport, renovasjon, matforsyning og andre sektorer må aktiviteten opprettholdes. Regjeringen har pekt ut 15 sektorer som er særlig viktige.

En konkurs kan ødelegge livsverket til en bedriftseier, og det kan sette de ansatte i en håpløs økonomisk situasjon. Dette må vi sammen gjøre alt for å forhindre. Derfor har LO og NHO også vært samstemte i at myndighetene må lette byrden for bedriftene, blant annet ved å forkorte arbeidsgiverperioden ved permitteringer, samtidig som den økonomiske byrden av dette ikke legges på arbeidstagerne. LO og NHO har vært – og vil være – på tilbudssiden overfor regjeringen og myndighetene ellers. Vi vil bidra for å finne gode løsninger for norsk økonomi, norske arbeidstagere og norske virksomheter i denne situasjonen.

I den enkelte virksomhet vil også partssamarbeidet være den viktigste nøkkelen til en god krisehåndtering. Arbeidsgiver og de tillitsvalgte kan sammen finne gode løsninger, både med tanke på å sikre bedriftens overlevelse og med tanke på å finne fleksible løsninger som opprettholder aktiviteten, men samtidig begrenser faren for smittespredning. Ansatte i norske virksomheter er både omstillingsdyktige og omstillingsviktige, ikke minst i en krisesituasjon. Den prosessen blir mye enklere med godt partssamarbeid og tydelig kommunikasjon slik det tilrettelegges for i Hovedavtalene.

LO, NHO og regionale styresmakter har gode tradisjoner for samarbeid, både om næringsutvikling, videregående opplæring og andre viktige samfunnsoppgaver. I både Viken og Oslo er det nå opprettet tett kontakt mellom myndighetene og arbeidslivets parter, slik at man raskt kan avklare og finne løsninger på de utfordringene som oppstår. Slik holder vi hjulene i gang, samtidig som vi sikrer bedriftenes liv også etter koronakrisen. Det er nå etablert et forsterket og viktig trepartssamarbeid med både Viken og Oslo fylkeskommuner og oss i NHO og LO Viken Oslo som hovedpartene i arbeidslivet. Vi har nå jevnlig kontakt og jobber konstruktivt sammen for å finne de beste løsningene og tiltakene for arbeidstagere og arbeidsgivere i vår region.

Norske samfunnsborgere deltar nå i en stor solidaritetsdugnad. Vi vet at mange som blir smittet av koronaviruset bare vil få milde symptomer. Mange av oss kunne kanskje deltatt i samfunnet som vanlig. Men vi vet også at noen av oss ikke vil tåle å bli smittet. Derfor løfter vi sammen, i flokk. Men denne solidaritetshandlingen har også en kostnad for mange: Tapte inntekter for bedrifter, freelansere og selvstendig næringsdrivende, og for arbeidstagere som blir permittert lenge. Vi er nødt til å gjøre det vi kan for å begrense de økonomiske kostnadene for den enkelte, og for å dele regningen på flest mulig.

Og vi er nødt til å holde hjulene i gang – og det kan myndighetene og arbeidslivets parter samarbeide om.