Rødt har under hele pandemien mottatt meldinger fra ansatte i barnehage og skole. Etter de siste restriksjonene for Viken ble innført har antall henvendelser tatt seg betydelig opp og vi har stor forståelse for den frustrasjonen som ansatte kjenner på. Rødt er bekymret for hvor lenge de ansatte mestrer å stå i denne situasjonen med høyt smittetrykk og alt det innebærer for arbeidsdagen.

Administrasjonen og kriseledelsen gjør en kjempejobb for å vekte tiltak mot hverandre, og se helheten i smittehåndteringen i kommunen. Vi har stor tillit til den jobben som gjøres, men vi må også lytte til dem der ute som nå er slitne. Politikere er ikke smitteverneksperter, men vi har ansvar for kvaliteten på tilbudet, arbeidsmiljø og arbeidsvilkår.

Kunnskapsministeren sendte 11.3.21 et brev til kommunene med tydelige forventninger om kompensasjon for merutgifter til barnehager og skoler. Kunnskapsministeren var usikker på om pengene når ut til barnehage og skole.

Noen av forventningene var;
«Regjeringen forventer at kommunene og fylkeskommunene har god dialog med den enkelte skole og barnehage, både kommunale og private, om nødvendige tiltak for at smitteverntiltakene kan håndteres uten at det går på bekostning av kvaliteten i tilbudet eller medfører unødvendig belastning på ansatte. Basert på dette forventes kommunene og fylkeskommunene å vurdere om budsjettene/tilskuddene til den enkelte enhet skal justeres.»
«Kommunene og fylkeskommunene bør dekke merutgifter til nødvendig ekstra bemanning som skal sikre et så normalt tilbud som mulig, spesielt for sårbare barn. Dette er inkludert å opprettholde åpningstider i barnehagene.»

I siste formannskapsmøte før påske ble det informert om at kommunen hadde fått dekket sine koronautgifter. Dette er en helt annen virkelighet enn det flere av virksomhetene innenfor oppvekstfeltet og helse og velferd skisserer. Det ble også bekreftet i møtet at pengene ikke nødvendigvis har gått til å dekke utgiftspost for utgiftspost, men heller at totalen i kommunen som helhet er dekket. Det gjør dessverre ikke arbeidshverdagen for de ansatte ute i virksomhetene og avdelingene noe lettere.

Rødt stilte noen spørsmål til administrasjonen 21.3.21 for å kunne følge opp saken. Foreløpig har vi ikke mottatt svar, men har fått bekreftet at dette prioriteres og vil svares ut i løpet av en uke.

Disse spørsmålene har vi stilt:

■ Har kommunen satt inn tiltak, som ekstra bemanning for å sikre kvaliteten og unngå unødvendig belastning for ansatte i barnehage, skole og SFO?

■ Har kommunen satt inn ekstra tiltak for sårbare barn i barnehage, skole og SFO?

■ Har kommunen likestilt private og kommunale barnehager og skoler?

■ Vurderer kommunen nye tiltak nå for å sikre både kvalitet og ansattes arbeidsvilkår, for eksempel overdekning som kan bidra til å redusere sykefraværet og sikre full bemanning?

■ Nå har kommunen endret noe på tiltakene i skolen, rødt nivå, mens barnehagene fortsatt er på gult.

■ Kommuneoverlegen sier at det ikke er smitten i skolen, men smitten generelt i kommunen som fører til at skoler skal over på rødt nivå.

■ Barnehagene skal fortsette på gult nivå, men det er åpning for redusert åpningstid dersom det er nødvendig for forsvarlig drift.

■ Kommuneoverlegen sier i tillegg at barnehagene allerede driver mer kohortbasert enn skolen med begrenset kontakt på tvers av disse. Hva er forskjellen på barnehage og barnetrinnet her?

Ansatte i barnehagen har nærkontakt med mange barn, og foreldrene leverer og henter. De fleste avdelinger er i små lokaler og det er tre til fem ansatte, avhengig av antall barn, alder og eventuelle barn med tiltak. På avdelingene melder ansatte at det er umulig å holde én meter avstand til kolleger, i tillegg til at små barn krever stell, trøst, kos osv.

Ansatte i barnehage, skole og SFO melder om stor slitasje og sykefraværet er urovekkende høyt. I tillegg kommer fravær på grunn av syke barn, ansatte, barn og unge i karantene osv.

Det meldes også uro for å sette inn nye ukjente vikarer på grunn av faren for økt smitte. Dette fører til mer bruk av overtid og at ansatte strekker seg mer enn langt i en allerede presset situasjon. Dette er ikke bærekraftig.

Når barnehagene selv skal vurdere åpningstidene fører det til et press, og ansatte blir satt i en vanskelig situasjon overfor foreldrene. Burde kommunen her gi barnehagene en hjelpende hånd og stramme inn åpningstidene i alle barnehager? Rødt er klar over at å redusere åpningstid fra ti timer til for eksempel ni vil by på utfordring for en del foresatte, men hvis kortere åpningstid gjør at man klarer å holde barnehagen åpen fremfor å stenge ned avdelinger ved sykdom, samt gi de ansatte et sårt tiltrengt pusterom, så blir kanskje totalen bedre?

Rødt mener det nå må vurderes nye tiltak både for å sikre barn, unge og ansatte. Barn og unge er i høyeste grad tjent med at de ansatte klarer å stå i jobbene sine. Da må vi lytte og legge til rette for at de skal greie nettopp det.

Les også

Rødt nivå i skoler – vi som er foresatte må nå ta et ekstra ansvar