Høyres gruppeleder Truls Velgaard har nærmest gjort det til en sport å kritisere Arbeiderpartiet sin politikk og våre ønsker for framtidens Fredrikstad. Høyre har en tendens til å stemme mot gode framtidsrettede forslag for så å kaste seg inn på et senere tidspunkt i et forsøk på å ta æren av noe de i utgangspunktet har stemt mot. Det finnes flere eksempler. Gratis ferge er ett av dem.

Nå er det arealplanen det gjelder. Arealplanlegging er avgjørende dersom vi skal nå klimamålene våre. Vi får tydelige styringssignaler fra sentrale myndigheter på hvordan dette skal gjøres. Det er mange som legger føringer som vi må forholde oss til. Det er et mål å fortette sentrumsområdene våre. Å bygge kompakte byer der det er godt tilrettelagt for kollektiv, gange og sykkel er viktig i så måte.

I motsetning til det inntrykket som Velgaard prøver å skape, ønsker vi utvikling i hele Fredrikstad kommune. Vi ønsker en prosentmessig justering av hvor mange boliger som skal bygges i bysentrum, bynære områder og ute i distriktene. Arealplanen legger opp til å gå fra 50-40-10 til 60-30-10 (prosentfordeling for bygging av nye boliger i de tre områdene), men samtidig øke antallet nye boliger fra 350 i året til 500. Dette regnestykket betyr at det faktisk skal bygges flere boliger utenfor sentrum i denne arealplanperioden enn i forrige. Stikk motsatt av det inntrykket Velgaard prøver å skape.

Arealplanen skal legge grunnlaget for den utviklingen vi ønsker for Fredrikstad i de neste femti til hundre årene. Det er et stort ansvar. Vi ønsker en bærekraftig kommune for framtiden. Vi ønsker levedyktige lokalsamfunn - ikke minst skal Fredrikstad være et godt sted å jobbe og leve også i framtiden. I arealplanen tegner vi en vei for å nå det målet.