Sps stortingskandidat Kjerstin Wøyen Funderud skrev 3.3. et innlegg der hun på sedvanlig Sp-vis svartmaler situasjonen i en rekke østfoldkommuner. Hennes valgflesk-løsning er nærmest å be om at det trykkes opp mer penger slik at kommunene skal slippe å forholde seg til budsjettrammer. Det er verken mulig eller ønskelig for Østfolds trofaste skattebetalere.

Sps forsøk på å skildre et Østfold i krise bærer preg av et ganske omtrentlig forhold til fakta. Høyre i regjering har sørget for at østfoldkommunene har gode økonomiske rammer slik at de kan tilby innbyggerne de tjenestene de trenger. Det betyr også at det av og til må foretas noen prioriteringer, men det viktigste er å ta vare på dem som trenger hjelpen mest, selv om noen kommuner nok har noe å gå på når det gjelder prioriteringen.

I 2020 fikk Halden, Moss, Sarpsborg og Fredrikstad alene nesten 800 millioner kroner i inntektsutjevning. I tillegg kommer økningen i kommunenes frie inntekter i 2021. I denne perioden er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 3,0 prosent.

Her fikk Fredrikstad 3,5 prosent, Halden 2,9 prosent, Sarpsborg 3,5 prosent og Moss 3,4 prosent.

Faktum er at siden vår regjering tiltrådte i 2013 har kommunesektorens frie inntekter økt med omtrent 35 milliarder kroner. Det har ført til at den økonomiske situasjonen i norske kommuner jevnt over er god.

Kommunene og fylkeskommunene har jevnt over solide reserver. Kommunesektoren hadde nesten dobbelt så mye penger på bok i 2019, sammenlignet med 2013. For de fleste var derfor det økonomiske utgangspunktet ved inngangen til 2020 godt.

Store koronaoverføringer til kommunene

Funderud unnlater også å nevne at det i 2020 ble overført 20 milliarder kroner til norske kommuner for å dekke ekstrautgifter og lavere inntekter i forbindelse med korona-situasjonen. I 2021 er det foreløpig bevilget koronamidler til kommunesektoren på i alt 11,7 milliarder kroner, og dette evalueres fortløpende opp mot kommunenes faktiske behov.

Hvis vi tar Fredrikstad kommune som et eksempel i Østfold, så har den kommunen under Erna Solbergs regjeringstid hatt solide overskudd år for år, og i sum de sju beste årene noensinne. Dette er i tråd med en meget positiv utvikling for hele kommunesektoren i Norge. Da den rødgrønne regjeringen tapte valget i 2013, var det 46 kommuner i Norge som var under statlig administrasjon fordi de ikke klarte å skape balanse mellom inntekter og utgifter (Robek-registret). Etter sju år med borgerlig styre er denne listen redusert til 12 kommuner. Aldri har det vært færre kommuner i Robek-registret. Solberg-regjeringen har gitt norske kommuner historisk gode rammebetingelser.