Ønsker ikke jernbanestasjon på Rolvsøy: - Må bygges 30 meter over bakken

DEBATT: Det er stor debatt om hvor det planlaget dobbeltsporet mellom Østfold og Oslo skal gå, og hvor stasjoner skal ligge.

DEBATT: Det er stor debatt om hvor det planlaget dobbeltsporet mellom Østfold og Oslo skal gå, og hvor stasjoner skal ligge.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

- Bygging av en jernbanestasjon på Rolvsøy vil føre til rasering av Fredrikstad-marka og må plasseres 30 meter over bakken, sier Jernbaneverkets planleggingssjef for Intercity Østfoldbanen, Elisabeth Nordli.

DEL

De siste månedene har tilhengerne av nettopp en slik stasjonsløsning skrevet utallige leserbrev og kronikker i Fredriksstad Blad og de øvrige Østfold-avisene. Leder av Jernbaneforum Øst, Siv H. Jacobsen, mener at debatten om trasevalg for Østfoldbanen har kommet inn på helt feil spor ved at enkelte av påstandene fra aksjonistene for rett linje baserer seg på faktafeil og diskuterer andre prinsipper enn de som gjelder.

- Vil falle ut av NTP

- Vi står i fare for å falle ut av gjeldende nasjonale transportplan om vi ikke får debatten tilbake på skinner. Vi kan godt diskutere fakta, men da må grunnlaget være korrekt. Forkjemperne for rett linje diskuterer løsninger som er tilpasset høyhastighetstog gjennom Østfold, ikke intercity-tilbud mellom byene. Det er et helt annet prinsipp. Derfor har vi bedt Jernbaneverkets planleggingssjef for Intercity Østfoldbanen, Elisabeth Nordli, svare på fem spørsmål for å oppklare misoppfatninger. Svarene ser du under, og de taler for seg selv, sier Jacobsen.Ingen stasjon på Rolvsøy

Elisabeth Nordli er klar på at et stopp med jernbanestasjon på Rolvsøy vil bryte med et stortingsvedtak.

- Konseptet med stopp i alle Østfoldbyene er vedtatt av et samlet Storting, og er den beste totalløsningen for togtrafikk lokalt, regionalt og nasjonalt. Det nye dobbeltsporet vil gi betydelig kortere reisetid, flere avganger og et mer fleksibelt togtilbud. En stasjon mellom byene vil bryte med det vedtatte prinsippet og de lokale og nasjonale vedtakene om at togene skal innom byene. Årsaken er at togene skal gå der folk jobber og bor, det er det som gir grunnlag for hele utbyggingen.Jernbaneverkets planleggingssjef legger til at det praktisk og med hensyn til nærmiljøet også ville vært vanskelig å legge en stasjon på Rolvsøy.

- En stasjon på Rolvsøy vil måtte bygges om lag 30 meter over bakken, gitt de topografiske forholdene og det faktum at den kort tid etter ville måtte krysse en bru over Glomma, der seilingshøyden er 39 meter. Dette ville være et alvorlig inngrep i det flate østfoldlandskapet, og også medføre rasering av deler av Fredrikstadmarka. Konseptet har vært vurdert, men ble lagt til side i konsekvensutredningen. Det er med andre ord ikke realistisk. For Østfold må intercity gjennom alle byene til for at vi skal levere infrastruktur for å løse den oppgaven vi bedt om å løse. Jernbaneverket bygger der det er ønske om og enighet lokalt, ikke for egen del, forklarer hun.

Ka
GRØNLI: Slik ser skissen ut for hvordan Grønli stasjon i Fredrikstad skal se ut. (Illustrasjonsfoto)

GRØNLI: Slik ser skissen ut for hvordan Grønli stasjon i Fredrikstad skal se ut. (Illustrasjonsfoto)

n stoppe opp i Fredrikstad

Kan jernbaneutbyggingen stoppe opp i Fredrikstad?


- Det korte svaret på det er ja. Jernbaneverket er opptatt av framdrift og pålagt å realisere stortingsvedtak, men dette henger på lokale vedtak. Der det ikke er gyldige vedtak, eller avvikende vedtak, har vi rett og slett ikke mandat til å gå videre, svarer Nordli.

Hun frykter at omkamper og utsettelser til slutt kan føre til at midlene som er satt av til jernbane i Østfold blir brukt andre steder.

Omkamper og utsettelser kan føre til at pengene som i utgangspunktet var øremerket intercity-utbygging sørover i Østfold, kan bli omdisponert til andre banestrekninger i Norge der det er enighet lokalt om trasevalg. En eventuell senere utbygging på Østfoldbanen vil måtte medføre nye utredninger og analyser og planarbeid. Gjeldende nasjonaltransportplan (NTP) går til 2024. Investeringer etter det må konkurrere med andre strekninger.
 


Viser til Klimaforliket

For et best mulig passasjergrunnlag mener hun at stasjonene bør plasseres sentralt i hver by.

-  Det må være potensiale og vilje til å utvikle området rundt stasjonen. Stasjonen bør være et godt knutepunkt - med kort vei til arbeidsplasser, butikker, boliger og kulturliv. Fortetting og utvikling rundt stasjonen er nødvendig for at enda flere skal bo og jobbe i gang- og sykkelavstand til stasjonen. Per dags dato foreligger det ingen planer om bymessig utvikling av Rolvsøy og det er få personer som bor i umiddelbar nærhet. En stasjonsplassering på Rolvsøy vil derfor være et dårlig utgangspunkt for byutvikling og fortetting, og ville ha gått på bekostning av utvikling av sentrum i Fredrikstad og i Sarpsborg. Vi har også Klimaforliket å forholde oss til, der det heter at vekst i trafikken skal tas med sykkel, kollektiv og gange. Da kan vi ikke legge til rette for løsninger som medfører mer bilbruk.

Artikkeltags