Scenekunstrådet i Fredrikstad (SIF) har som sin første formålsparagraf: Fredrikstad Scenekunstråd skal arbeide for å sikre best mulig rammebetingelser, vekst og utvikling for det profesjonelle scenekunstfeltet i Fredrikstad. Uten å angripe hverken til høyre eller venstre, ønsker vi derfor å stille noen spørsmål ved navnevalget til Østfold internasjonale teater.

90 navneforslag ble sendt inn i forbindelse med navngivingen av det nye frittstående regionale teatret i Fredrikstad, erstatteren til Scenekunst Østfold, som tidligere lå under Østfold Kulturutvikling.

Prosessen frem til løsrivelse har vært lang, mange har ment mye, kulturopprørere har samlet seg i protest og politikere har lyttet og vedtatt. Nå har teatret fått navnet Østfold internasjonale teater.

Vi stiller spørsmål ved hvordan valget er falt på nettopp dette. Når man forteller at det er kommet inn 90 forslag til hva teatret skal hete, hvorfor har det da ikke vært mer åpenhet rundt prosessen? Hvorfor har ikke kulturaktørene i fylket fått være med? De samme kulturaktører som samlet seg på barrikadene for at teatret skulle løsrives i første omgang?

Et navn sier veldig mye om hva noe er – både identitet, innhold og visjon. Bør man ikke da sørge for en åpen prosess hvor man lar kulturaktørene – og ikke minst skattebetalerne som skal finansiere dette teatret – bli hørt? Eller er det slik at den kunstneriske profilen blir best ivaretatt ved at man beslutter dette internt i ØIT?

Har man, ved å kalle teatret internasjonalt, lagt føringer for det kunstneriske arbeidet til teatersjefer i årevis fremover?

Hva er et navn? Man kan være enig eller uenig i om valget som er tatt er godt. Om Østfold internasjonale teater har en lokal forankring, en internasjonal forankring, eller begge deler.

Har man, ved å kalle teatret internasjonalt, lagt føringer for det kunstneriske arbeidet til teatersjefer i årevis fremover? Med tanke på at teatersjefen skal ansettes på åremål, stiller vi i SIF derfor spørsmål ved hvordan kommende teatersjefer skal forholde seg til sine egne kunstneriske intensjoner, når man blir bundet av at teatret har et påtvunget internasjonalt fokus gjennom sitt navn? Hva med det regionale perspektivet, hva med det lokale perspektivet, og ikke minst – hva med perspektivet til de mange kulturaktører som virker i vår region og som, gjennom signerte opprop, engasjement og debatt, har ønsket et profesjonelt teater som kan bygge opp et godt lokalt og regionalt forankret scenekunstmiljø?

Vi oppfordrer derfor ØIT, med både styret og ansatte, til å invitere til et åpent møte hvor de kan få da anledning å både svare på spørsmålene SIF stiller, samt spørsmål kulturoperatører i regionen vår ønsker å stille selv.

Les også

Det er mulig jeg taler fylkesmakta midt imot