Østfold Arbeiderparti kan ikke akseptere at utbyggingen av dobbeltsporet jernbane gjennom Østfold skrotes på nytt. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sine signaler om at jernbane nærmest har gått ut på dato som transportmiddel står ikke til troende.

Gjennom mange tiår har det vært planlagt utbygging av dobbeltsporet jernbane gjennom Østfold og videre til Göteborg. For eksempel forelå det i 1996 vedtatte planer for utbygging gjennom Fredrikstad. Utbyggingen lot dessverre vente på seg. Kommunene og fylkene på Østlandet løftet frem kravet om utbygging av Intercity på nytt i 2010/2011. I 2013 ble utbygging av Intercity vedtatt av Stortinget gjennom Nasjonal transportplan etter forslag fra regjeringen Stoltenberg. Vedtaket fikk tverrpolitisk tilslutning. Vedtaket ble gjentatt av det påfølgende Stortinget i 2017 etter forslag fra regjeringen Solberg. Stortinget var igjen samlet om sin lovnad.

For oss ser det ut som statsråden desperat leter etter utganger for å komme unna løftet om utbygging av Intercity.

Intercity-satsingen skal bidra til å nå følgende mål:

■ Veksten i persontransport byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.

■ Nullvekst i persontransport med bil, for å legge til rette for god fremkommelighet og effektiv utnyttelse av transportkapasiteten, samt redusere klimagassutslipp, NOx-utslipp og partikkelforurensning.

■ Boliger, kontorer, handel og service legges ved kollektivknutepunkt, slik at flere finner det enkelt og attraktivt å reise kollektivt.

■ Mer gods fra vei til sjø og bane

Det er slått fast at målet nås gjennom utbygging av dobbeltspor.

Kostnadene ved utbygging har dessverre økt betydelig. Det erkjenner Østfold Ap som en reell utfordring. Derfor er vi enige i at det må letes etter kostnadsreduserende tiltak. Det kan for eksempel være justeringer av traseen innenfor konseptet bane gjennom byene og eventuelt reduksjon av krav til hastighet.

Vi kan ikke akseptere Høyre-, KrF- og Venstreregjeringens nye signaler om å skrote videre utbygging sør for Moss. Samferdselsminister Hareide skal visstnok være i besittelse av kunnskap som tilsier at det ikke lenger er nødvendig med videre utbygging av jernbane fordi man kan løses transportbehovet gjennom elektriske biler og selvkjørende lastebiler.

Det er mulig at dette en gang i fremtiden kan være en del av løsningen, men det krever selvsagt uante investeringer i ny veikapasitet. For oss ser det ut som statsråden desperat leter etter utganger for å komme unna løftet om utbygging av Intercity. Hvis det nå settes full stopp i utbyggingen for annen gang vil vi gå så lang at vi kaller det tidenes samferdselspolitisk skandale.

Østfold Arbeiderparti krever at arbeidet med å gjennomføre Intercity holder frem.

Les også

Fredrikstad-politikernes Intercity-tålmodighet er slutt

Les også

Fredrikstad bør skifte spor