Fredag 25. januar leser jeg en artikkel i Fredriksstad Blad om at ordfører Jon-Ivar Nygaard foreslår gratis buss til alle i Fredrikstad. Ordføreren har også fått med seg rådmannen som har utredet saken. Sammen innstiller de, både rådmann og ordfører «på at all bussing både innad, ut og inn i kommunen skal være helt gratis for absolutt alle i tre måneder fra den dagen bomringen kommer på plass».

Det er nettopp helt gratis buss for absolutt alle som jeg griper tak i her og har valgt å konsentrere mitt innlegg om! Det er også det som legges til grunn for mine økonomiske beregninger. Beregningene tar hensyn til aldersfordelingen på innbyggerne i kommunen og antall reisende i perioden september til november 2018 som er ca. 710.000. Prisene i hver aldersgruppe er hensyntatt. Allikevel kan det være avvik i antall reisende i hver aldersgruppe, men det gir allikevel en meget god indikasjon på kostnader.

Vil presisere at verken jeg eller Fredrikstad Høyre er imot gratis buss, men at Fredrikstad kommune skal bruke ti millioner på buss som er Østfold fylkeskommunes ansvar er vi uenig i.

Tre gratis turer fordelt på tre måneder? Det er i så fall det dårligste «kinderegg» jeg har hørt om. Men kanskje like greit at det står i stil til kollektivtilbudet!

 

Jeg har en stor interesse for kollektivtrafikk og vil at så mange som mulig skal ha et så godt utbygd busstilbud som mulig. Busstilbudet er det Østfold fylkeskommune som har ansvar for med Østfold kollektivtrafikk som ruteplanlegger. Det er ingen kommuner i Østfold som driver egen busstrafikk lenger. Busstilbudet har vært brukbart i Nedre Glomma de siste årene, men dessverre ikke etter at Nedre Glomma 25. juni 2018 fikk et nytt busstilbud. 

Jeg påstår at det er et av Norges dårligste busstilbud! Hvis vi sammenligner tilbudet i Fredrikstad med busstilbudet i Drammen og Kristiansand, som er byer på omtrent samme størrelse, så er det skuffende hva politikerne i Østfold fylkeskommune har vedtatt og hva Østfold kollektivtrafikk har laget av rutetilbud og frekvens.

Drammen og Kristiansand har på de fleste ruter frekvens på 10-15-20 og 30 minutter hele driftsdøgnet og tidlige busser hele uken. Ingen ruter med avganger hele dagen har dårligere enn 60 minutters frekvens. Sammenlignes dette med hvilket rutetilbud vi har fått i Fredrikstad og Sarpsborg, hvor 8 av 11 hovedruter kun har 60 minutters frekvens utenom rushtid og hvor 16 lokalruter har avgang annenhver time utenom rush, så skal det mye til at jeg ikke har ordene mine i behold når jeg hevder at vi har fått et av Norges dårligste busstilbud!

Denne påstanden bygger jeg på at politikerne og ØKT ikke følger opp den vedtatte reguleringsplanen for Sykehuset Østfold Kalnes som forutsetter at 40 prosent av alle reiser til/fra sykehuset skal tas med kollektiv-sykkel-gange. I 2016 var kollektivandelen ca. 12 prosent. Også at flere større boområder i Nedre Glomma, som tidligere hadde et godt busstilbud, har fått redusert sitt tilbud til alt fra 25 til 83 prosent færre avganger. Det kaller jeg ikke å satse på kollektivtrafikk.

 

 

Så vil jeg til kjernen i ordførerens og rådmannens forslag. Seks prosent av innbyggerne i Østfold reiser i dag kollektivt. Dette gir Østfold kollektivtrafikk en inntekt på ca. 60–70 millioner i ordinære reiser. I tillegg kommer omtrent den samme sum i skoleskyss som kommunene betaler for. Altså, hvis Østfold fylkeskommune hadde ønsket, kunne de innført gratis buss til en kostnad av 60–70 millioner med samme ruteproduksjon som i dag.

Men ordfører og rådmann, dere vil gi alle innbyggere i Fredrikstad gratis buss i tre måneder. Det betyr jo at Hvalers innbyggere også vil bli til del denne «gavepakken» siden Fredrikstad er deres nærmeste bysentrum hvor for eksempel spesialisttjenester innen helse inngår. I tillegg er det også flere fra Sarpsborg som reiser til Fredrikstad, enten de vedkjenner seg det eller ei!

Jeg har sett på hva dette vil koste Fredrikstad kommune hvis samtlige innbyggere (80940 minus 4121 barn 0 – 4 år) benytter seg av tilbudet. Jeg har også sett på alderssammensetningen og har da kommet frem til at dette vil koste Fredrikstad kommune ca. 113,4 millioner kroner ved bruk av månedskort. I tillegg kommer de som benytter tilbudet inn og ut av kommunen.

Velger vi i stedet å ta utgangspunkt i antall personer som benytter buss i dag, så har jeg passasjertallene fra september, oktober og november 2018. Antall bussreisende i Fredrikstad var da ca. 710.000, eller ca. 7900 passasjerer hver dag i tre måneder. Hvis hver og en av disse skulle betalt enkeltbillett daglig, hadde dette blitt ca. 23,4 millioner kroner etter samme aldersfordeling som ovenfor. Hvis vi regner månedskort etter samme prinsipp hadde det blitt ca. 11,6 millioner kroner.

Så Jon-Ivar Nygaard, ditt såkalte stimuleringstiltak på ti millioner kroner for å få flere til å velge buss, holder ikke vann! Du må faktisk avvise 1215 månedskortbrukere i tre måneder, for at ditt regnestykke skal gå opp.

Velger Fredrikstad kommune kun å sponse enkeltturer som koster 40,- kroner pr. fullt betalende voksen, betyr dette at i snitt kan hver innbygger i Fredrikstad kommune pluss de ekstra fra Hvaler og Sarpsborg, reise gratis tre enkeltturer med buss for de ti millionene flertallspartiene har satt av til stimuleringstiltaket!

Mener du, ordfører Jon-Ivar Nygaard, at folks reisevaner endres ved å gi de fattige tre gratis turer fordelt på tre måneder? Det er i så fall det dårligste «kinderegg» jeg har hørt om. Men kanskje like greit at det står i stil til kollektivtilbudet!

Så vår kjære ordfører i Fredrikstad, lurer jeg på hvordan du og dine meningsfeller rent praktisk skal løse dette med at alle skal få gratis buss overalt, når Nedre Glomma og Fredrikstad har et av landets dårligste kollektivtilbud slik jeg påstår? Hvordan skal de som ikke har et busstilbud som de kan benytte til/fra jobb eller skole eller barnehage benytte bussen? Skal det da settes opp egne bussruter i tre måneder til alle de stedene som ikke har et busstilbud man kan benytte? Eller kanskje dere skal leie inn taxi og betale for disse. Oi, da holder det ikke med verken 10 eller 115 millioner! Men dere kan jo kanskje sette opp noen ekstra Flexx-ruter, for de er jo allerede gratis og da slipper dere også å betale; GENIALT.

Fredrikstad Høyre vil arbeide for å påvirke det fylkeskommunale kollektivtilbudet slik at det er minimumsfrekvens på 60 minutter i områder hvor det er naturlig med ordinær rutetrafikk.