Bystyret har vedtatt at ordføreren er Fredrikstad kommunes representant i generalforsamling i Fredrikstad Energi AS (FEAS). Ordfører Nygård beskriver i kronikk i Fredriksstad Blad 5. mars sin oppfatning av konsensus i formannskapet og han mener selskapets situasjon og videre arbeid er forankret i det kollegiale organet formannskapet. Hans beskrivelse fortjener en mer presis fremstilling av prosessene. Fredrikstad Frp har ikke samme oppfatning av situasjonen.

Formannskapet fikk 14. februar orientering fra rådmannen om status og opplegg for arbeidet med rådgivningsbistand. Orientering om FEAS' historiske utvikling og selskapets nåværende struktur ble gjennomgått av administrerende direktør Andersen. Behandling av aksjonæravtalen var begrenset til opphevelse av konfidensialiteten knyttet til teksten i avtalen. Slik Frp oppfatter det har ikke formannskapet tatt stilling til, eller blitt forelagt sak med hensyn til selskapets disposisjoner eller kjerneaktiviteter.

Det er styret ved styreleder fra Ap, i tillegg til ordføreren og hans rolle som eierrepresentant i generalforsamling, som bærer det hele og fulle ansvaret for selskapets situasjon.

Det var ingen sak til behandling i formannskapet 14. februar i år, men det ble gitt svar på spørsmål og det ble gitt orienteringer. Fredrikstad Frp har i bystyret juni 2018 og formannskapet 2019 påpekt vår holdning til at igangsatte prosesser skal ende med verdifastsettelse av selskapet, men vi motsetter oss salg.

Det er styret ved styreleder fra Ap, i tillegg til ordføreren og hans rolle som eierrepresentant i generalforsamling, som bærer det hele og fulle ansvaret for selskapets situasjon. Det er generalforsamlingen som godkjenner årsregnskapet, om det skal utbetales utbytte og eventuelle endringer av representanter i styret.

Så langt vi har fått med oss har ordføreren ikke rådført seg med formannskapet med hensyn til avkastning eller selskapets disposisjoner.

Bare få uker etter forrige generalforsamling i 2018 la ordfører en hastesak på bordet til et ekstraordinært formannskap om oppkapitalisering av et FEAS «i krise». Formannskapet og påfølgende bystyremøte samme dag skulle ta stilling til om Fredrikstad kommune, som eier, skulle skyte inn 51 millioner til styrking av egenkapitalen. Begrunnelsen var at selskapet hadde kommet i en akutt situasjon.

Saken forklarer at selskapet jobber med salg av eierandelen utenfor kjerneaktiviteten, men at dette ikke er tilstrekkelig for den akutte situasjonen selskapet befant seg i. I bystyret foreslo Frp at selskapet selv skulle hente penger i markedet, og at formannskapet snarest skulle avholde eiermøte om selskapets drift, selskapets vurdering knyttet til salg av eierandeler utenfor kjerneaktivitet samt selskapets fremtidige strategi.

En eierstrategi må på plass før vi kan ta stilling til hva som skal være selskapets kjerneaktivitet, og hvilke selskaper som FEAS bør eie i fremtiden. En slik eierstrategi er ikke fremlagt i de over sju årene ordføreren har representert Fredrikstad kommune i generalforsamling.

Ordfører viser til at ny aksjonæravtale er behandlet i formannskapet, og videre at selskapet i lukket formannskapsmøte orienterte om selskapets oppkjøpsstrategi samt at det ikke kom innsigelser på denne. Således begrunner ordfører at formannskapets medlemmer stiller seg bak strategien. Det er en villeding av leserne og Frp oppfatter dette som direkte feil.

Tidligere innlegg:

Roar Julsen og Kjell Bjørndal har skrevet i alt ni kronikker om situasjonen i Fredrikstad Energi AS. De er her listet opp sammen med svar fra styreleder Terje Moland Pedersen og konsernsjef Trond Andersen.