Øra er et av landets viktigste industriområder, og siden oppstarten i 1912 har politikerne tatt riktige valg for å ta Øra i en mer miljøvennlig retning. I dag forsynes industrien blant annet med naturgass gjennom det lokale gassrørnettet. Alt ligger dermed til rette for at Øra skal bli like grønt som julegrana på torget.

Ti år er gått siden det ble det besluttet å bygge infrastruktur for distribusjon av naturgass til industrien på Øra. Vi gikk vekk fra å brenne tungolje og over til naturgass. En umiddelbar positiv klimaeffekt av omstillingen var 30 prosent reduksjon i CO₂-utslippene og en kraftig reduksjon av den lokale luftforurensningen. Omstillingen til naturgass var i seg selv veldig positivt for Øra-området. Men enda viktigere la det til rette for at vi kan fortsette den avgjørende veien videre mot et karbonnøytralt samfunn.

Naturgass baner vei for biogass

Infrastrukturen for distribusjon av naturgass og flytende naturgass (LNG) som er bygget på Øra, kan enkelt fase inn et fornybart nullutslippsalternativ, nemlig flytende biogass (LBG). Biogass og naturgass består i hovedsak av metan og kan brukes om hverandre i forskjellig blandingsforhold. Og med et økende fokus på produksjon av biogass både i Norge og andre land, følger også økt tilgjengelighet. Dette er lystige juletoner for industrien som er koblet på gassnettet.

I dag er det fem selskaper som er koblet på gassnettet. Kronos Titan, Gyproc, Reichhold, Denofa Energi og FREVAR. Alle fem har behov for gass i produksjonen, blant annet fordi dagens elektrisitetsnett ikke har nok kapasitet, men også fordi en del av prosessene krever høye temperaturer som kun kan oppnås ved forbrenning. Ved å fase inn biogass i gassnettet kan selskapene på Øra ytterligere redusere karbonavtrykket og få tilgang til et nullutslippsalternativ. Og det helt uten ytterligere investeringer!

FREVAR, en lokal hjørnesteinsbedrift, bruker gassen til avfallsforbrenning og forvarmer i brennkammer for energigjenvinning av avfall. FREVAR produserer altså biogass av organisk avfall og avløpsslam. Biogassen blir kjøpt av Gasum og solgt videre til kollektivtrafikken samt lokal gjenvinningsindustri. Bussene som kjører rundt i Fredrikstad bruker altså lokalt avfall som drivstoff. Dette er et kroneksempel på sirkulærøkonomi i praksis.

Kronos Titan, med røtter på Øra tilbake til 1916 bruker gass til en rekke tørkeprosesser, men også til gløding av titandioksid ved nærmere 1000 grader C. Frevar forsyner også Kronos med høytrykksdamp. Det er nok et eksempel på hvordan bedriftene på Øra jobber for sirkulær industri.

Øra er viktig for hele Østlandsregionen

Gassterminalen på Øra gjør det også mulig å frakte LNG og LBG videre med tankbiler til viktig industri som ikke er knyttet til et gassrørnett. To norske industrieventyr som er avhengig av Øra-terminalen er Borregaard og Glava. Borregaard bruker gassen både i prosess, tørke og dampproduksjon og Glava benytter gassen til å fyre herdeovnen etter de har produsert den velkjente gule glassullen. Øra-terminalen fungerer altså som et viktig knutepunkt for å tilby mer miljøvennlig energi både til lokal og internasjonal industri som er avhengig av energibærere som gir mer effekt enn elektrisitet har kapasitet til.

Som sentrale aktører i Øra industripark er vårt klare mål å skape et karbonnøytralt industriområde i samarbeid med Fredrikstad kommune. Øra er rett og slett et gryende grønt industrieventyr og vi gleder oss til veien fremover når vi får faset inn mer biogass, og det legges til rette for enda mer grønn industri på Øra.