I Oppvekstutvalgets behandling av PS 24/20 Månedsrapport for mars 2020, 13. mai 2020, vedtok flertallet et tilleggspunkt som i praksis instruerer kommunedirektøren til å bryte opplæringslovens forskrift. Det følgende avsnittet er ordrett sitert utvalgsleder Victor Kristiansen da han fremmet forslaget. Videoopptak av møtet finnes på Fredrikstad kommunes hjemmesider.

«Da vil jeg på vegne av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti fremme følgende forslag: Punkt 3: I fordelingen av lærerårsverk til skolene for skoleåret 2020/2021 bes kommunedirektøren prioritere å opprettholde styrkingen av levekårsutsatte soner. Dette med bakgrunn i bystyrets vedtak i handlingsplan 2020–2023 og budsjett for 2020, side 69. Utvalget aksepterer da at man på noen skoler ikke vil oppnå lærertetthet jevnfør lærernorm.»

Det er den siste setningen til utvalgsleder vi reagerer på. Lærernormen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 26. juni 2018 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 8–3. Den er altså hjemlet i Stortinget. Vi finner det oppsiktsvekkende at Oppvekstutvalget i Fredrikstad velger å sette dette til side!

At oppvekstutvalget i Fredrikstad med Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet de Grønne i spissen tilsynelatende setter seg over Stortinget, det er virkelig en ny variant.

Lærernormen sier at det på 1. til 4. trinn skal være maksimalt 15 elever per lærer i ordinær undervisning. For 5. til 10. trinn er tallet maksimalt 20 elever per lærer. Lærernormen sier ikke hvor mange elever man kan ha i et klasserom, men bestemmer hva som er den minste lovlige totale lærerressurs på hver skole. Så lenge man er innenfor normen, kan hver skole organisere opplæringen slik at ressursene blir brukt til det beste for elevene. Ressurser til spesialundervisning og særskilt norsk skal selvfølgelig ikke regnes inn, da dette er lovbestemte rettigheter for enkeltelever.

Minstenorm for lærertetthet har vært – og er – en viktig utdanningspolitisk sak for Utdanningsforbundet. Det handler om å sikre alle elever i Norge et minimumstilbud, enten man går på en stor byskole med 700 elever eller en liten grendeskole med 60 elever. Etter at klassedelingstallet forsvant i 2003, har dessverre kommunepolitikerne i vårt langstrakte land vist at normen er nødvendig. Debatten i oppvekstutvalget bekreftet dette.

Motstandere av normen i sin nåværende form – med Arbeiderpartiet i spissen – hevder den hindrer kommunen å prioritere de barna som trenger det mest (les: levekårsutsatte områder). Dette er direkte feil. Det er ingen som hindrer kommunepolitikere med ambisjoner på vegne av barn og unge å prioritere de levekårsutsatte områdene. Vi finner det imidlertid svært urovekkende at Arbeiderpartiet i Fredrikstad i debatt etter debatt opptrer som om det er en fanesak å kunne redusere tilbudet til elever som går på skoler i nærområder med høyere levekårsindeks. Barn velger ikke sine foreldre, og vi finner det oppsiktsvekkende at et sosialistisk flertall ikke vil sikre alle barn et minimumstilbud. At til og med SV tilsynelatende «biter på» dette fremstår som direkte underlig for oss.

Denne saken handler uansett ikke om for eller mot lærernormen. Vi respekterer at det finnes ulike meninger, også om det Stortinget bestemmer. Vi er for eksempel motstandere av den tilbakevirkende effekten av kompetansekravene for undervisning. Like fullt må vi forholde oss til et lovlig fattet stortingsvedtak, slik man må i et demokrati. At oppvekstutvalget i Fredrikstad med Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet de Grønne i spissen tilsynelatende setter seg over Stortinget, det er virkelig en ny variant.

Dette må da være en sak for både kommunens kontrollutvalg og Fylkesmannen?