Det bygges og planlegges mange nye boliger i Fredrikstad. Fredriksstad Blad har en viktig og god refleksjon på dette. Det er riktig, slik som innholdsredaktør Jon Jacobsens skriver, at prisene øker, og flere og flere står igjen utenfor boligmarkedet, og må ofte leie til høyere og høyere pris.

Dette medfører både vanskeligheter for den enkelte, men også i større grad at vi får mer segregering. Dette er det ingen som tjener på. Ikke menneskene som bor, ikke kommunen, ikke utleier.

SV har i lang tid påpekt at det finnes løsninger i boligpolitikken som kan løse flere av de utfordringene både kommune og innbyggere har i boligmarkedet.

Kommunen bygger i utgangspunktet ikke selv boliger, men det er en sannhet med modifikasjoner all den tid kommunen bygger ut og tilrettelegger den sosiale boligbyggingen. Det er bra, så lenge det fungerer, men vi kan ikke fortsette med gjengs leie! Det trykket som er på boligmarkedet vil da hele tiden øke leien til de som må leie og Fredrikstad kommune blir fort en bolighai. Det skal vi ikke være!

Kommunen kan, og bør, være mye mer aktiv i forkant, som deleier i det SV kaller Reykjavik-modellen. Med å sørge for at flere kan eie og komme inn på markedet, øker en i større grad innbyggernes muligheter for å få egen bolig. Mangfoldet vil øke i de forskjellige boligprosjektene, segregeringen blir adskillig mindre og vi vet at dette øker både trivsel og folkehelse.

SV gjentar oppskriften:

Når en utbygger søker om å bygge, legger kommunen inn noen forutsetninger:

1. Det skal være forskjellige størrelser i boligmassen, slik at både enslige, barnefamilier etc. kan bo der.

2. Kommunen kjøper 10 prosent av leilighetene i prosjektet og inngår gode (lovlige) utbyggingsavtaler med utbygger (barnehager, skole, etc.).

3. De leilighetene kommunen eier, leier de ut og inngår da avtale om leie-til-eie på deler av leilighetene og leier ut de resterende til selvkost.

Med denne løsningen unngår man at mange står utenfor, unngår bolighaier som leier ut dårlige og dyre leiligheter og sist, men ikke minst: Unngår en homogen gruppe i boligprosjektene.

En vet fra forskning, at helse, trivsel og følelse av tilhørighet, øker jo større mangfold av mennesker som bor i samme boligkompleks.

Det er viktig at både utbyggere og kommunen ser at det er kun med samarbeid, hvor vi kan imøtekomme alles behov, med konkrete avtaler, at alle både innbyggere, kommune og utbyggere kan bli vinnere i fellesskap.

SV har snakket varmt om dette i mange år. Mange gir uttrykk for at det er interessant, men ingenting skjer.

Da oppnår ingen det vi trenger mest. Hvorfor ikke prøve? Hvorfor ikke tenke nytt? Ingen tjener på å fortsette slik vi alltid har gjort. Det viser både levekårsundersøkelser og boligmarkedet.

SV har løsningen. Vi følger dette videre nå. For de mange og ikke for de få.