Samtidig som Furutun-saken behandles i politiske utvalg har «Virksomhet Avlastning barn og unge» i Fredrikstad utarbeidet virksomhetsplan og lagt til grunn at avlastningstjenester samles på Furutun. Både den fremlagte Furutun-saken og Virksomhetsplanen «bommer» med hensyn til anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer, og allmenngyldig samfunnsetiske normer og endringer i verdioppfatninger fordi både saken og virksomhetsplanens mål er rekommunalisering av private avlastningstjenester og avvikling av dagens avlastningsboliger for å samle alle avlastningstjenestene på en stor institusjon. Jeg tenker administrasjonen og politisk ledelse må oppdateres på de allmenngyldige samfunnsetiske normer.

Virksomhet Avlastning for barn og unge legger til grunn i sin plan 2020-2023: NOU 2016: Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming, regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025, plan for livslange tjenester og livsmestring og levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2020–2027 for å nevne noe. Allikevel beskrives samling på Furutun som riktig.

Hva er årsakene til at Råkollen skole og nå avlastning til barn- og unge strekker ut i tid.

Siden 2015 har ulike saker vært oppe om kjøp av Furutun. Først ville administrasjonen flytte Kiæråsen og samle dagtilbud på Furutun-institusjonen. Senere har administrasjonen foreslått Kiæråsen samlet med administrasjon- og kursvirksomhet. Nå – i siste forslag, som ble utsatt i siste bystyremøte (07.05.2020) – foreslås det å samle all avlastning på Furutun-institusjonen.

Mange har involvert seg i Furutun-saken. Rådet for personer med funksjonsnedsettelser gir sterkt uttrykk for at institusjonene i Norge ble nedlagt for 30 år siden. Stiftelsen SOR og Fellesorganisasjonen (FO) har gitt et klart innspill om at flertall i spørreundersøkelse til fagpersonell viser at Furutun-planen strider mot faglig forsvarlighet, Likestilling- og diskrimineringsombudet advarer kommunen mot å realisere institusjonsbyggingen, og besvarelse fra regjeringen på skriftlig spørsmål fra undertegnede om samling av avlastningstjenestene besvares med at Furutun-planen ikke er i tråd med allmenngyldig samfunnsetiske normer og endringer i verdioppfatninger.

Undertegnede og Frp har vært enige i at Furutun kan benyttes til et bedre Kiæråsen, og vi har ment at bygget kan benyttes til andre oppgaver helse- og velferdsetaten har ansvar for. At kommunen for kort tid tilbake leide hele det gamle NAV-bygget i sentrum viser at behovet for kontorarealer har vært omfattende.

I de forelagte sakene har administrasjonen beskrevet behov for arealer og utfordringer for ansatte i liten – eller ingen – grad tatt for seg dem som skal oppleve stedet som et hjem, oppleve trygghet, fritid og lek med mer. Jo det står om marka og utearealer, men ingen ting om barna. Færre nattevakter er nevnt. Flere ansatte medfører bedre fagmiljø er nevnt, men det er ved forskning vist at ikke stemmer. Oppdekking ved sykefravær er nevnt, men det kan kommunen gjøre noe med uten å samle barna.

Kommunedirektøren skriver eget tilleggsnotat med supplerende kommentarer til Furutun-saken den 21.4.2020. Her bekreftes at det ikke er bestemt hva bygget skal benyttes til, men at hensikten med kjøp av Furutun har vært å benytte bygget til tjenester knyttet til Etat tjenester til funksjonshemmede. Den utfyllende informasjonen nevner 180 barn som mottar ulike avlastningstjenester. Det stadfestes at avlastning ikke er lov- eller forskriftsregulert og at kommunen selv kan bestemme hvordan avlastningen skal innrettes og organiseres.

Det er skuffende at kommuneledelsen ikke har tatt inn over seg anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer, og allmenngyldig samfunnsetiske normer og endringer i verdioppfatninger med hensyn til organisering av avlastningstjenestene. Det er grunn til å stille spørsmål i forhold til de administrative vurderingene som gjøres i forhold til øvrige tjenester til personer med ulike bistandsbehov.

Kanskje står vi der at vi må diskutere hvordan avlastningsboliger, barneboliger og andre tjenester til barn og unge skal gjennomføres i kommunen. Hvilke retningslinjer og verdier legger vi til grunn? Hva er årsakene til at Råkollen skole og nå avlastning til barn- og unge strekker ut i tid, og at altfor mange ikke har interesse eller kunnskap om behov i tillegg til anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer, og allmenngyldig samfunnsetiske normer og endringer i verdioppfatninger. Det er altså ikke nok å mene at Furutun blir et fint sted for noen i 2020.

Dette er saken:

Fredrikstad kommunes avlastningstilbud for personer med funksjonsnedsettelse er i dag lokalisert på fem steder i kommunen

Avlastningstjenesten har i dag tilhold på Kiæråsen (som kommunen eier selv og vil bruke til barnehage), Gamleveien (boligbygg som kommunen eier selv), Smaragdveien på Begby (som kommunen eier sammen med Begby Idrettslag), Strålsundveien (enebolig som kommunen eier selv) og Åsebråten (der kommunen leier plass). Kommunen har også dagtilbud og aktivitetstilbud i Bratlia (som kommunen eier selv)

Fredrikstad kommune kjøpte i 2017 Furutun i Oredalen av fylkeskommunen med tanke på å rehabilitere bygget og bruke det til tjenester for funksjonshemmede.

Nå er det klart at det vil koste over 100 millioner å sette i stand Furutun hvis man skal samle hele tjenesten der, slik både administrasjonen og flertallet i helse- og velferdsutvalget anbefaler.

Både brukerorganisasjoner og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er blant dem som har protestert på å samle hele tjenesten der. Et av argumentene er at dette setter samfunnet tilbake til tiden der funksjonshemmede ble "stuet bort" i institusjoner, noe man mener bryter mot konvensjoner og rettigheter.

Politikerne hadde også fått et alternativ som går ut på sette i stand deler av Furutun og bare flytte avlastningstjenesten fra Kiæråsen dit, mens de fire andre lokasjonene beholdes. Dette anbefalte rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bystyret valgte 7. mai å utsette saken.