Hvordan kan vi styrke lokalmiljøene og distriktene så de fungerer som gode steder å bo, spurte De Grønne i innlegget Bo godt utenfor byene med bygdemiljøpakker? Hvordan ser vi dette i forhold til seniorpolitikk og omsorgsboliger?

Vi ønsker å legge til rette for en kommunal bærekraftig eldreomsorg ved at det blir en storstilt utbygging av omsorgsboliger. Vi vil legge til rette for og støtte etablering av seniorkollektiver med stor grad av fellesområder og deleordninger.

Vi må få en utbygging der folk opprinnelig bor og har levd sine liv og at det legges til rette for at de siste fasene i livet også kan være i omgivelser som er kjente og trygge, i egne lokalmiljøer.

De Grønne i Fredrikstad har programfestet at eldre i høyest mulig grad må få bo hjemme og ha kontakt med naturen og sitt vante miljø, så lenge de ønsker dette selv og det er faglig forsvarlig. I tillegg ønsker vi å bevare sykehjem i lokalsamfunn utenfor sentrum.

Vi ønsker at det bygges omsorgsboliger i «klynger» hvor flere boliger etableres sammen, noe som frigjør kapasitet for helsepersonell ved at mer tid benyttes til brukerne og mindre tid på transport. Videre ønsker De Grønne at omsorgsboligene innehar kvaliteter som øker beboernes livskvalitet slik som eksempelvis kjøkkenhage og dyrehold, og at det tilrettelegges for fysisk aktivitet i hage og nærområde.

Nye boligprosjektene bør bygges både klima- og miljøvennlig og appellere til lokalsamfunnene og beboere, men det blir også viktig at eksisterende boligmasse ivaretas og utvikles.

Et forslag i De Grønnes nye nasjonale program er at det skal tilrettelegges for mangfoldige boformer, for eksempel mellom barnefamilier og eldre. Det er også et forslag om å teste ut ordninger der studenter får bo gratis i tilknytning til sykehjem dersom de bidrar som supplement i arbeidet med å skape trivsel for de eldre.

Vi må ta eldrebølgen på alvor, distriktene på alvor, kommuneøkonomien på alvor og de eldres livskvalitet på alvor. Og så må vi få til ivaretakelsen av livskvalitet og grønn omstilling også i eldreomsorg.

Les også

Ja, hvorfor skal gamle flytte i leilighet når de er friske?