Rødt støtter Fagforbundets krav om lovendring som sikrer heltid. Fredrikstad kommune og det politiske flertallet har over flere år jobbet målrettet sammen med fagbevegelsen for å øke andel heltid. Dessverre er veien til flere heltidsstillinger lang.

Det handler om kultur, men også om økonomi.

Samtidig som vi jobber for mer heltid, så har kommunen et mål om bedre «bemanningsplanlegging». Og kommunen bruker mantraer som «mer for mindre». Det skal ikke mye til for at ansatte steiler av slik ordbruk, for i bunn og grunn fører det kanskje til at hver enkelt må løpe fortere og utføre enda flere kompliserte oppgaver. Og oppgavene har blitt mer komplekse.

Mange av de oppgavene som tidligere lå til spesialisthelsetjenesten, er nå overført til kommunene, uten at tilstrekkelige friske midler har fulgt med. Vi blir eldre og sykere og krever mer spesialisert behandling, samtidig krever vi som befolkning mer av tjenestene våre. Alt dette krever et løft i tjenestene, og det sikrer vi best gjennom en sterk og offentlig styrt velferdsstat.

Derfor må dette valget handle om bedre omfordeling av godene. Kommuneøkonomien må styrkes, slik at lokalpolitikerne kan bevilge mer penger til flere hender i velferdstjenestene.

Samtidig som mange jobber ufrivillig deltid, roper profesjonene varsko. Vi mangler vernepleiere, sykepleiere, spesialistsykepleiere og også fagarbeidere. Det er mange ting som må gjøres parallelt for å løse mangelen på kvalifisert personale. Men i Rødt tror vi at en av de beste måtene å møte begge disse utfordringene på, er ved å øke grunnbemanningen i tjenestene våre.

Rødt fikk igjennom vedtak om pilot både i oppvekst og i helse og velferd i budsjett og handlingsplan 2020. Piloten går ut på å øke grunnbemanningen i en virksomhet i helse og velferd og en i oppvekst. Koronaen har dessverre gjort at dette prosjektet har blitt utsatt. Men vi mener bestemt at et en slik pilot vil øke kvaliteten i tjenesten, samtidig som det kan gi flere ansatte større stilling.

Økt grunnbemanning og en satsing på velferdstjenestene vil gi flere hele stillinger. Dette igjen fører til mer tid til hver pasient og bruker, friskere ansatte som orker stå i jobbene sine, og mer fornøyde pårørende.

Derfor øker Rødt kommunenes frie inntekter ved hvert eneste alternative statsbudsjett. I 2021 hadde Fredrikstad kommune fått nesten 100 millioner ekstra i frie inntekter. Det kunne gitt mange flere heltidsstillinger i kommunen vår.

Ved et regjeringsskifte vil Rødt presse på for at det å styrke velferdssamfunnet blir høyt prioritert. De fleste av oss møter først og fremst velferdsstaten gjennom vår hjemkommune. Derfor må kommunene få styrket sine overføringer, slik at vi kan gi gode tjenester til alle som trenger det.