På fire punkter scorer FEAS-direktør Trond Andersen skyhøyt: Skyggeboksing, sutring, tåkeprat og selvskryt. Ikke en faglig eller begrunnet setning om på hvilke punkter Bjørndal og Julsen har gitt uriktige opplysninger, eller mangler kunnskap. Når vi nå i vår enfoldighet spør om hvorfor Andersen og Moland Pedersen fikk 78.500 kroner i styrehonorar for 2019 i Norgesnett Holding, er dette etter Andersens definisjon personangrep. Selskapet har null ansatte, ingen virksomhet, ingen årsmelding. Utført jobb er en underskrift for at kommunens og Hafslunds nettkundeinnbetalte utbytte på over 80 millioner kroner skal kunne brukes til blant annet å dekke nedbetaling av lån, underskudd i Fredrikstad Energi og bonuser.

Norgesnett Holding legges ned

At vårt fokus på papirselskapet Norgesnett Holding medførte at selskapet ble nedlagt i mars i år, kan nok være frustrerende for Andersen og Moland Pedersen som dermed går glipp av fremtidige årlige styrehonorar på til sammen 78.500 kroner. Vi noterer oss også at de fikk avsatt 25.000 kroner i styrehonorar for to måneder til utbetaling i 2020. Norgesnett Holding synes å ha vært konstruert for det vi kaller spesielle skattemessige disposisjoner, men Andersen vil sikkert kalle konstruksjonen et resultat av effektiv drift. Når ble skatteplanlegging en oppgave for et kommunalt selskap?

Selvskryt er ikke informasjon

Gjennom våre kronikker har vi, ut fra den informasjon vi har skaffet oss, analysert og beregnet ulike konsekvenser av et FEAS-styrt strømnettselskap, Norgesnett, og gitt innbyggerne i Fredrikstad noe av den informasjon som Andersen og hans styre har unnlatt å informere innbyggerne om. Dette kaller Andersen i sin kronikk i FB 2. mai mistenkeliggjøring, men han gir ingen faktaopplysninger eller informasjon om på hvilke områder vi skulle ha feilinformert. Det er uverdig.

Andersen skriver at «vi skaper verdier,» og at Fredrikstad Energi er verdt inntil 1000 millioner etter gjeld.

Det er imidlertid tvilsomt om Fredrikstad Energi har en plussverdi. Verdien i «konsernet Fredrikstad Energi» er i hovedsak nettselskapet Norgesnett, et selskap som etter NVE sine beregninger driver effektivt og etter vårt syn utfører sine tjenester på en utmerket måte. Vi registrerer sjelden avisnotater om uanmeldte strømbrudd, og selskapet leverer sin regulerte avkastning, men dessverre til feil adresse. I Andersens årsmeldinger er det Fredrikstad Energi som fremheves. Heller ikke i hans kronikk nevnes Norgesnett og nettkundene med ett ord.

Kan Viken kommunerevisjon opplyse offentligheten om hva disse pengene ble brukt til?

Norgesnett stiger i verdi

Nettkundene betaler alle driftskostnader og investeringer, og verdien av Norgesnett stiger derfor for hvert år. Dermed stiger også avkastningen til eier. Dette bør Fredrikstads politikere nå ta på alvor, gjennomføre en opprydding og reorganisering og kvitte seg med Fredrikstad Energi med underselskaper som i lang tid har tappet Fredrikstad kommune for verdier.

På toppen av kundebetalte kostnader til drift, vedlikehold og investeringer, betaler nettkundene om lag sju prosent av Norgesnett sin driftskapital, som utbytte til eierne – Fredrikstad kommune og Hafslund. Det er dette utbyttet på 327 millioner kroner de siste fire regnskapsår som Andersen med sitt styre sluset inn i Fredrikstad Energi som er grunnlag for Andersens selvskryt. Av dette nettkundebetalte utbyttet kan nettselskapet, om eier ønsker, bruke 0,3 prosent (3,7 mill. kroner) til forskning. Så langt vi har forstått, har Fredrikstad Energi brukt penger til studier av effekttariffer. Andersen må gjerne skryte av kunnskapsmiljø og gründere. Kostnadene dekkes helt eller delvis av nettkundenes innbetalinger.

Man kunne forvente at en leder av en offentlig eid bedrift med inntekt på over to millioner kroner, hadde informert nettkundene om hva pengene deres går til.

Til Viken kommunerevisjon

Siden Trond Andersen ikke har gitt offentligheten noen redegjørelser vedrørende problemstillinger knyttet til Fredrikstad Energis utnyttelse av monopolselskapet Norgesnett, anmoder vi om kommunerevisjonens bistand på tre spørsmål:

1. Nettkundenes tilgodehavende på kundenes saldo for merinntekt, har i gjennomsnitt vært 125 mill. pr. år i perioden 2009 – 2018 som følge av merinntekten, (nettkundenes penger). Så langt vi kjenner til er det norgesrekord blant norske nettselskaper. Norgesnett er etter regelverket pliktig til, i hvert år med merinntekt, å sette opp en plan for nedbetaling av sin gjeld til kundene. Planen skal godkjennes av styret. Slike planer har ikke vært registrert i årsmeldingene. Det er derfor ikke kjent om slike årlige planer har eksistert før NVE satte ned foten i 2018.

Vi anmoder Viken kommunerevisjon om å undersøke om disse planene finnes, og informere om hva kundenes penger har vært benyttet til.

2. Det er opplyst at Norgesnett har felles brukskonto med Fredrikstad Energi. Merinntekten viser at Norgesnett hadde inndekket alle sine kostnader fra kundene i disse årene, inklusive alle nye installerte målere. Likevel opptar Norgesnett lån på mer enn 700 millioner kroner hos Fredrikstad Energi til fem prosent rente pluss Nibor som i sum var 6.8 prosent i 2018. Vi ber Viken kommunerevisjon forklare oss logikken med slike grep og hva disse 700 millioner kronene er benyttet til.

3. Hvor ble det av 427 millioner kroner?

Fredrikstad Energi har mottatt 100 millioner kroner i ny egenkapital og 327 millioner kroner i avkastning til eierne de siste fire årene, til sammen 427 millioner kroner. (Beløpet 327 millioner er vår beregning.) Kan Viken kommunerevisjon opplyse offentligheten om hva disse pengene ble brukt til?

Les også

Situasjonen i FEAS er som den er. Vi må være ekstra skjerpet i våre strategiske valg