I desember stemte de rødgrønne partiene for et mistillitsforslag mot regjeringen. Selv om forslaget ikke fikk flertall i nasjonalforsamlingen, er det interessant at de rødgrønne partiene ville kaste regjeringen for et arbeid de selv aldri fulgte opp.

Jeg er glad for at statsministeren har vært tydelig på at fremdriften i objektsikringsarbeidet i enda større grad burde vært fortløpende kommunisert til Stortinget slik at kompleksiteten og kostnadene hadde kommet klart frem, og at den tidsplanen man var forespeilet ikke ville holde.

Kritikk fra riksrevisjonen

Riksrevisjonen har kommet med skarp kritikk av oppfølgingen knyttet til objektsikring. Det er en kritikk man skal ta på alvor. Og det å ta dette på alvor handler da om å levere.

Den særskilte komité som ble nedsatt etter 22. juli-terroren forutsatte at alle objekter skulle klassifiseres innen utgangen av 2012 og at gjennomføring av sikkerhetstiltak skulle skje så raskt som mulig og senest tre år etter ikrafttreden av objektsikkerhetsforskriften. Vi vet i ettertid at verken klassifisering eller iverksetting av objektsikringstiltak ble gjennomført av den forrige regjeringen som forutsatt. Dette skulle vært på plass to måneder etter at den rødgrønne regjeringen gikk av i 2013. Med andre ord er alt som er gjort på dette området i praksis gjort av den nåværende regjering.

De frister og kostnader som ble lagt til grunn ved innføringen av objektsikkerhetsforskriften var dessuten urealistiske. Det er ingen tvil om at forarbeidet fra den forrige regjeringen var for dårlig, og sågar opplyste man Stortinget om at dette arbeidet: «ikke bør innebære vesentlig økte kostnader».

Dagens regjering leverer

Hva har så dagens regjeringen gjort på dette området? Den nåværende regjering har satt av over sju milliarder kroner til beredskapstiltak på sivil side og 9,9 milliarder kroner til forsvarssektoren. Eksempler på dette er nye politihelikoptre, beredskapssenter for politiet til 2,6 milliarder kroner, felles kontraterrorsenter, felles cyberkoordineringssenter og erstatte forsvarets radiolinjenett med fibernett.

Opposisjonen har visst at det fortsatt er store mangler, men har ikke kommet opp med en eneste krone i økte bevilgninger øremerket dette formålet som rapporten omhandler. Likevel fremmer de mistillit mot den nåværende regjeringen for at den ikke har bevilget nok penger.

Jeg er ikke enig i mistillitsforslaget som ble fremmet mot regjeringen. Selv om objektsikringen ikke er god nok, informasjonen til Stortinget kunne vært bedre, og fremdriften kunne vært raskere, så har det blitt gjort mye av denne regjeringen som har blitt forsømt av tidligere regjeringer.

Det leveres på arbeidet med trygghet og sikkerhet for våre innbyggere. Det investeres flere milliarder kroner i tiltak. Det er gjennomført reformer på viktige sektorer, både innenfor justis og forsvar, for å tilpasse tiltak og tjenester til dagens samfunn og de trusler og utfordringer vi i dag står ovenfor. Kort sagt så er nå på rett vei.