De kjøligere vindene utenfra treffer nå norske bedrifter. Bedriftene i NHO Viken Oslo er merkbart mindre optimistiske i fjerde kvartal enn tidligere i år. Hva betyr dette for det nye tiåret vi snart går inn i?

Flere saker vil dominere det nye tiåret. Klimautfordringene, eldrebølgen, digitalisering og jobbskaping er bare noen stikkord. En ny prognose fra NAV viser at utgiftene til folketrygden vil øke med nesten 100 milliarder kroner de neste ti årene. I dag opplever 6 av 10 av våre bedrifter at de ikke får tak i den kompetansen de har behov for.

At vi bor i et av verdens beste land er ikke selvsagt, det er en kombinasjon av naturgitte fortrinn og gode valg. Vi har tatt valg som har stått seg godt over tid, men hva blir våre neste trekk? Hvordan skal vi ta de beste valgene for fremtiden? Noen av svarene får du på NHOs årskonferanse i januar.

6 av 10 nordmenn er enig i at vi må endre våre vaner for å unngå en klimakatastrofe. Hvis vi sammenligner med andre land er dette lavt.

En god fremtid gjør seg ikke selv. Den skapes gjennom de valgene vi tar. I Norge har vi mange naturgitte fortrinn, som olje, fisk, mineraler, vind- og vannressurser, jord- og skogbruk. I tillegg har vi mange menneskelige fortrinn. Vårt samfunn er preget av tillit, av godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, av små forskjeller og høy kompetanse.

Men det er nå det gjelder. Det er nå vi skal ta valgene som vil prege fremtiden. Valgene vi tar skal løse klimautfordringene, gjøre det lettere for bedriftene å skape jobber og gi folk den kompetansen de trenger.

Norge skal være et godt land å leve i også i fremtiden

Bedriftene er ryggraden i det norske velferdssamfunnet. Det er bedriftene som sikrer verdiskaping i hele Norge. De gir bygder og byer med arbeidsplasser, tjenestetilbud og velferd for innbyggerne. Skal vi lykkes med å skape verdens mest verdiskapende bedrifter, må vi sørge for en lønnsom og bærekraftig utnyttelse av våre fortrinn, både naturgitte og menneskelige.

I en mer uforutsigbar verden må vi styrke bedriftene slik at vi får flere ben å stå på. For å sikre samfunnsutviklingen videre blir det viktig å skape flere lønnsomme arbeidsplasser, få en langsiktig balanse i utenriksøkonomien og å ruste oss teknologisk til lavutslippssamfunnet og en digital økonomi. For å få til det grønne skiftet og møte digitaliseringen, må våre bedrifter få tak i den kompetansen de har behov for.

Vi skal overlate en bærekraftig planet til kommende generasjoner

Greta Thunberg har satt klima på dagsorden i året som har gått. 7 av 10 nordmenn mener bedriftene er avgjørende for å løse klimautfordringene, viser en holdningsundersøkelse Ipsos har utført for NHO i november i år. Klimaendringene krever en storstilt innsats, og bedriftene vil og kan gå foran for å skape de løsningene vi trenger. Norge må ha utstrakt internasjonalt samarbeid for å sikre et lønnsomt næringsliv som har muskler til å finne løsningene for en bærekraftig fremtid.

6 av 10 nordmenn er enig i at vi må endre våre vaner for å unngå en klimakatastrofe. Hvis vi sammenligner med andre land er dette lavt. I Storbritannia og Frankrike mener 8 av 10 det samme. Beskjeden er uansett tydelig: Fremtiden vi ønsker oss kan kun realiseres ved at de store løftene skjer i fellesskap.

Det finnes en jobb til deg i fremtidens arbeidsliv

Hvordan står det til med fremtidshåpet? Kun halvparten av oss er trygge på at det finnes en jobb til dem i fremtidens arbeidsliv. Kompetanse er en forutsetning for en trygg og givende arbeidshverdag. Det hindrer utenforskap og fremmer inkludering. 8 av 10 er positive til å videreutvikle kompetansen. Halvparten av oss er positive til å bruke egne ressurser og fritid til dette. Omstillingsbehovet blir stort i årene fremover. Vi må dyrke kompetanse, forskning og innovasjon som ruster oss for denne omstillingen. Vi trenger kloke hoder som skal gi oss teknologisk utvikling, økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Da må en både sørge for at skolen utdanner elever til det bedriftene har behov for og at vi har et godt system for livslang læring.

Dette er noen av temaene på NHOs årskonferanse som arrangeres i Oslo Spektrum onsdag 8. januar.