Står opp for mil­jø­et – in­vi­te­rer til mar­ke­ring ved gang­brua

Oppfordrer. Elisabeth Golding i Besteforeldrenes klimaksjon oppfordrer folk til å være med på markeringen ved Gangbrua mandag kveld.

Oppfordrer. Elisabeth Golding i Besteforeldrenes klimaksjon oppfordrer folk til å være med på markeringen ved Gangbrua mandag kveld. Foto:

I man­ge år var Eli­sa­beth Gol­ding (67) lite opp­tatt av mil­jø og kli­ma. I dag er hun et iv­rig med­lem av Bes­te­for­eld­re­nes kli­ma­ak­sjon. Man­dag kveld ak­sjo­ne­rer de ved gang­brua /Fis­ke­tor­get i Fredrikstad.

DEL

– Det­te drei­er seg om en na­sjo­nal mar­ke­ring. Må­let er å sam­le folk over hele lan­det til å mar­ke­re mot­stand mot kli­ma­end­rin­ger og ol­je­bo­ring i Ark­tis. Vi opp­ford­rer folk til å ta med seg lyk­ter av for­skjel­lig slag. Bruk av fak­ler er ikke ak­tu­elt, det for­uren­ser, sier Gol­ding.

Barn og unge får an­led­ning til å teg­ne på et kjem­pe­ler­ret. Vi­de­re blir det ap­pel­ler ved mil­jø­agent Ul­rik Hel­lum (11 år) og Ida Jul­sen, og sang av Jose Le­gui­na.

Ten­ner lys

Klok­ken 18.14 pre­sis ten­nes lyk­te­ne over hele lan­det for å ret­te sø­ke­ly­set mot Grunn­lo­vens mil­jø­pa­ra­graf 112 som gir rett til et le­ve­lig mil­jø. Lys­ten­nin­gen set­ter også fokus på at opp­lys­ning, kunn­skap og vi­ten­skap skal leg­ge grunn­laget for po­li­tis­ke be­slut­nin­ger.

Eli­sa­beth Gol­ding er med­lem av Bes­te­for­eld­re­nes kli­ma­ak­sjon sønd­re Østfold som om­fat­ter Fredrikstad, Sarps­borg, Halden og Hva­ler.

-Vi star­tet laget 2. sep­tem­ber og er snart oppe i et med­lems­tall på 100. På lands­plan er vi 3.000, og sta­dig fle­re kom­mer til, sier hun.

Dår­lig sam­vit­tig­het

Eli­sa­beth fikk sin kli­ma­tis­ke opp­våk­ning i 2001. Se­ne­re har mil­jø­en­ga­sje­men­tet vokst seg sta­dig ster­ke­re.

– Jeg har dår­lig sam­vit­tig­het. I man­ge år kjør­te jeg for mye bil og fløy for mye. Jeg var hel­ler ikke flink nok til å opp­dra bar­na mine til å bli kli­ma­be­viss­te men­nes­ker. Jeg får prø­ve å gjø­re en bedre jobb som bes­te­mor for tre bar­ne­barn, sier hun.

Kjø­per ikke klær

Elisabeths kli­ma­en­ga­sje­ment er spen­ner vidt.

– Jeg er for bom­rin­gen, og jeg blir pro­vo­sert når kles­for­ret­nin­ger lok­ker med sine tre for to-til­bud. Selv har jeg prak­tisk talt slut­tet å kjøpe nye klær. Jeg lar bi­len stå så ofte jeg kan og fly­bru­ken er re­du­sert til én lang­tur i året.

Bes­te­for­eld­re­nes kli­ma­ak­sjon (BKA) er en tverr­po­li­tisk or­ga­ni­sa­sjon som vil mot­vir­ke men­nes­ke­skapt glo­bal opp­var­ming. BKA ser glo­bal opp­var­ming som en etisk ut­ford­ring og som et spørs­mål om rett­fer­dig­het mel­lom ge­ne­ra­sjo­ne­ne og so­li­da­ri­tet i ver­den, he­ter det i or­ga­ni­sa­sjo­nens sta­tut­ter.

Vi­de­re står det å lese at BKA vil bru­ke sin ge­ne­ra­sjons er­fa­rin­ger til kri­tisk et­ter­tan­ke. Al­vo­ret ved kli­ma­pro­ble­me­ne gjør det nød­ven­dig med gjen­nom­gri­pen­de end­rin­ger i sam­funn og le­ve­må­te. En po­li­tikk som for­ut­set­ter ma­te­ri­ell for­bruks­vekst i rike land, er uan­svar­lig, me­ner or­ga­ni­sa­sjo­nen.


Artikkeltags