– Jeg har egentlig ikke fått lov til å uttrykke kompetansen min. Jeg fikk en karakter på dysleksien min, ikke på kompetansen. Jeg sliter med dysleksi og det kommer til uttrykk i form av sterke lese- og skrivevansker som gjør at jeg kompliserer tekst. Jeg har rett og slett veldig vanskelig for å uttrykke meg skriftlig, sier 25-åringen.

I høst begynte Thorsnes Meyer fra Brumunddal på sosionomstudiet ved Høgskolen i Østfold.

Fikk karakterene A og B

Da hadde hun tidligere gjennomført et studieår på førskolelærerstudiet ved Høgskolen i Hedmark. I den daglige studiesituasjonen bruker hun lydbøker når det er mulig, i tillegg til at hun har utarbeidet seg andre teknikker for å komme gjennom en tekst. Og takket være et så enkelt hjelpemiddel som at hun fikk lov til å gjennomføre eksamener muntlig, endte hun med karakterene A og B på eksamenene hun avga.

– Jeg fikk lov til å gjennomføre eksamen ved å snakke meg gjennom teksten. Den ble gjennomført på samme måte som ved skriftlig eksamen, med henvisning til kilder og alt annet som hører med, men jeg snakket altså til to sensorer, sier Thorsnes Meyer.

Fikk nei til muntlig eksamen

Det gikk ikke ved bachelorstudiet i sosialt arbeid da hun nylig skulle avlegge sin første eksamen ved Høgskolen i Østfold. Thorsnes Meyer ble blant annet innvilget ekstra tid ved skriftlig eksamen, mulighet til å sitte i eget rom og bruk av et bestemt retteprogram. Til neste høst får hun også gi en muntlig utdypning av de skriftlige svarene sine i ett bestemt fag.

Men hun fikk avslag da hun søkte om å få gjennomføre eksamen muntlig i år.

– Jeg trenger bare et verktøy, så løser jeg resten selv, sier Thorsnes Meyer. Som strøk på eksamen.

Hun understreker at skolen har rett til å si nei.

– Men jeg vet også at det finnes anbefalinger fra statlig hold om universell utforming, sier Thorsnes Meyer. Hun klaget på avslaget hun fikk.

«Skriftlig dokumentasjon vesentlig»

I svaret Høgskolen i Østfold har gitt på klagen, heter det at studentene skal gis tilpasninger som utligner de forhold som kan vanskeliggjøre eksamenssituasjonen. «Dette vil imidlertid ikke utløse en individuell rett til optimal tilpasning av eksamen. Prinsippet om likebehandling i forhold til de øvrige studentene må i denne sammenheng tillegges vekt», skriver skolen. 

I svarbrevet skriver skolen også at det allerede brukes varierte vurderingsformer ved dette studiet, men:

«Avslaget på avvikende eksamensform for hele det første studieåret er begrunnet i at skriftlig dokumentasjon og evnen til å uttrykke seg skriftlig er en vesentlig del av studiets og yrkets karakter, og endring av eksamensform vil i realiteten medføre reduksjon av de faglige kravene» skriver høyskolen.

– Dette er jeg ikke alene om

Thorsnes Meyer peker imidlertid på at teknologien har kommet langt og vil komme enda lengre når det gjelder hjelpemidler på området.

– Jeg tenker at dette handler i stor grad om mangel på kompetanse og gamle fordommer. Jeg ønsker en inkluderende høyere utdanning. For dette er jeg ikke alene om. Og jeg tenker at dette er et bra grunnlag for å ville bli sosionom: at jeg ønsker et inkluderende samfunn, sier hun.

– Frykter du at du kan måtte gi opp sosionomutdanningen?

– Jeg tenker at man ikke skal gi opp før man har tapt. Jeg gir meg ikke før jeg må. Jeg har bestått alle skriftlige arbeidskrav. Dysleksi er ikke det samme som å være analfabet og jeg kan skrive, men prosessen er tyngre. Det blir som å starte ett minutt etter de andre på femmila. Hvordan skulle for eksempel du gjennomført eksamen uten brillene dine?

Vil ikke kommentere saken

Rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold sier at han ikke kan kommentere enkeltsaker og vil derfor ikke kommentere håndteringen av tilpasningen til Thorsnes Meyer.

– Nå har denne studenten tidligere fått en slik tilpasning ved en annen skole. Hvorfor er ikke det samme aktuelt for Høgskolen i Østfold?

– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker. Det jeg kan si er at vi gjerne vil og er pålagt å tilby egnet individuell tilrettelegging for studentene. Det er for å stille studenten som trenger tilpasning på lik linje med andre studenter uten behov for tilrettelegging. Så er det veldig klart i universitets og høyskoleloven at det ikke må føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles i det enkelte studium. Det er noen spilleregler her som vi må holde oss innenfor, sier rektor Hans Blom.

– Så det er vurderingen som er gjort fra Høgskolen i Østfold i denne saken?

– Jeg kan ikke kommentere denne saken i det hele tatt, svarer rektoren.