Fra ka­ri­bisk idé til nor­disk vir­ke­lig­het

Opp­hengt: Jo­nas Haug (26) fra Fredrikstad els­ker jakt, fis­ke og fri­luft. Gjen­nom stu­die­ne på Entreprenør-skolen i Trondheim har han star­tet fir­m­aet Amok Equip­ment, som nå sel­ger hen­ge­kø­ya Haug selv har sydd. Pro­duk­sjo­nen er satt i gang i Kina, og køya på bil­det er en pro­to­typ. beg­ge Foto: Amok Equip­ment

Opp­hengt: Jo­nas Haug (26) fra Fredrikstad els­ker jakt, fis­ke og fri­luft. Gjen­nom stu­die­ne på Entreprenør-skolen i Trondheim har han star­tet fir­m­aet Amok Equip­ment, som nå sel­ger hen­ge­kø­ya Haug selv har sydd. Pro­duk­sjo­nen er satt i gang i Kina, og køya på bil­det er en pro­to­typ. beg­ge Foto: Amok Equip­ment

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Un­der bå­ten, på dekk, i jol­la og på stran­den. På seil­tu­ren i Karibien prøv­de han å sove de fles­te ste­der uten sær­lig hell. Han måt­te fin­ne på noe lurt.

DEL

Mye har skjedd si­den Fredrikstad-man­nen Jo­nas Haug (26) lå og grub­let i varmt og klamt kli­ma i det ka­ri­bis­ke hav vå­ren 2012. Han had­de tatt et fri­år fra si­vil­in­gen­iør­stu­di­e­ne på NTNU i Trondheim for­di han var lei teo­ri og fore­les­nin­ger.

FBTV: Se hvor­dan hen­ge­kø­ya fun­ge­rer:

 

Les om flere Skapere i vår serie her

Les også: Slipp kreftene som finnes her løs!

Grün­der i ma­gen

Fri­lufts­ty­pen har all­tid hatt lyst til å lage noe, ska­pe noe.

– Helt si­den sløy­den på bar­ne­sko­len har jeg vært han som els­ker å pro­du­se­re noe hånd­fast, sier Haug. Nå går han sis­te året på Entreprenørskolen på NTNU i Trondheim (se fak­ta), og dri­ver vill­marks­sel­ska­pet Amok Equip­ment sam­men med de to med­stu­den­te­ne Elin Kath­rine Sau­nes (27) og Stei­nar Bukve Wit­sø (28).

I dis­se da­ger har de star­tet sal­get av hen­ge­kø­ya, som er de­res før­s­te pro­dukt. Id­een han fikk i Karibien har alt­så blitt til vir­ke­lig­het. En køye du so­ver, el­ler sit­ter, «på tvers» i, med mu­lig­het til å trek­ke over mygg­net­ting el­ler ga­pa­huk-trekk. Alt­så nær­mest som et lite, hen­gen­de telt.

– Det var man­ge som sov i hen­ge­kø­yer i Karibien også, men de var ikke så kom­for­tab­le. I den­ne hen­ge­kø­ya kan du lig­ge på ma­gen el­ler på si­den.

Les også: Nyetableringer i Fredrikstad

Pro­duk­sjon i Kina

Entreprenørskolen gir mas­ter­grad, og Haug som har si­vil­in­gen­iør­stu­di­e­ne i bun­nen, får en grad i en­tre­pre­nør­skap og pro­dukt­ut­vik­ling.

– Ak­ku­rat nå er Amok mye vik­ti­ge­re enn stu­die­ne og det fag­li­ge, sier Haug.

For i feb­ruar var han i Kina og satt opp pro­duk­sjo­nen av køya. I juni/juli kom­mer de til Norge, og sal­get har star­tet.

– Nå må vi kjø­re på. Vi har job­bet med det­te si­den vin­te­ren 2013. Amok le­ver helt uav­hen­gig av sko­len, og det er det­te jeg vil job­be med i frem­ti­den, sier Haug.

For når stu­die­ne tar slutt om halv­an­nen må­neds tid blir han fast an­satt og skal ta ut lønn.

– Det er ikke til å sky­ve un­der tep­pet at det i en ut­dan­nings­si­tua­sjon er van­ske­lig å stab­le en be­drift som det­te på bena øko­no­misk, sier han.

I to om­gan­ger har de fått til­delt til sam­men tett opp­un­der en halv mil­li­on fra In­no­va­sjon Norge. Men da svar på sis­te søk­nad lot ven­te på seg i vin­ter, måt­te de sat­se.

– Vi har lånt pen­ger av for­eld­re­ne våre. Så det sit­ter et par i Fredrikstad som har tr­oen på søn­nen sin, sier Haug.

Se hvor­dan hen­ge­kø­ya fun­ge­rer under:
 

 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken