Det er iallfall forslaget som skal opp i både samferdselskomiteen og opplæringskomiteen i fylkeskommunen neste uke.

– Det har jo vært en litt rar løsning på dette frem til nå. Men med dette rydder vi opp slik at også de som går fleksibelt løp får et vedtak på at de har rett til fri skyss, sier Olav Moe (KrF), leder av samferdselskomiteen.

Begrenset rett

Det er nemlig en god del elever i fleksible skoleløp og i spesielle tilbud den videregående skolen i Østfold som ikke omfattes av retningslinjene som gjelder for skoleskyss.

I de fleste av tilfellene har de likevel fått dekket skyss til skolen om de bor mer enn seks kilometer unna, slik andre elever gjør. For disse anbefaler Moe og fylkesrådmannen at retten til fri skyss videreføres når det nå skal lages regelverk for dette.

Men for de såkalte YSK-elevene (YSK = yrkes- og studiekompetanse), som veksler mellom å være på skolen og å være lærling i alle de fire årene de tar utdanningsløpet, foreslås det å gi disse fri skoleskyss i alle fire årene – men begrenset til dagene eleven tilbringer på skolen. De dagene eleven er ute på en arbeidsplass, gis det ikke fri skoleskyss.

Ingen rett etter loven

For det første har ikke lærlinger, som fylkeskommunen definerer disse elevene som når de er ute på arbeidsplasser, rett til fri skoleskyss i henhold til opplæringsloven.

Fylkesrådmannen peker riktignok på de klare politiske føringene om at flest mulig elever i den videregående skolen skal fullføre utdannelsen sin og viktigheten av rammebetingelser som legger best mulig til rette for det.

Men politikerne har også gitt føringer om at kostnadene til skoleskyss skal ned.

I dag har disse elevene dekket skoleskyss de to første årene – men ikke de to siste, selv om de i dag ikke er omfattet av regelverket. Å innføre et regelverk der disse får fri skyss i alle fire utdanningsårene de dagene i uken som de er på skolen, mener fylkesrådmannen er en modell som «vil rendyrke prinsippet om at elevene får fri skyss når de er på skole, men ikke når de er i bedrift».

Det betyr at YSK-elevene får dekket skoleskyss tre dager de to første årene, der disse elevene er utplassert i bedrifter to dager i uken. De to siste årene tilbringer disse elevene tre dager i uken i bedrift, og får følgelig bare dekket skyss de to dagene de er på skolen.

Flere får trolig dekket skyss

De andre elevene som går i fleksible skoleløp bør fortsatt får fri skyss, mener fylkesrådmannen. Det gjelder for eksempel elever i vekslingsmodellen, der elevene tilbringer tre dager i uken i bedrift i 2. skoleår, mens de er på jobb fire dager i uken de to siste årene. Skysskostnadene for disse elevene dekkes av fylkeskommunens opplæringsavdeling.

Andre elever som trolig fortsatt får fri skoleskyss når det nye regelverket er på plass, er blant annet 0Otea-elever (som er i en ordning som blant annet skal motivere dem til å søke seg inn i den videregående skolen) og elever i såkalte kombinasjonsklasser (minoritetsspråklige elever som tar grunnskoleopplæring samtidig med den videregående opplæringen).

Det er fylkestinget som har det siste ordet i saken i begynnelsen av desember. Da saken nylig var oppe i styret til Ungdommens fylkesråd i forrige uke, ble ordningen med fri skyss kun de dagene YSK-elevene er på skolen enstemmig bifalt.