Det fremkommer av et ferskt vedtak fattet av Tilsynsutvalget.

Bjørn Runar Haaland er sorenskriver ved Halden tingrett og ble i fjor høst klaget inn for utvalget av tre forskjellige aktører. – Jeg er fryktelig lei meg, sjokkert og rystet, sa han til FB etter å ha lest gjennom ett av klageskrivene.

Reagerte på oppførsel

Det var Fredrikstad-advokat Dennis Brorstrøm, Sarpsborg-advokat Helge Skaaraas og advokatfirmaet Negota på vegne av en klient. De mente at Haaland hadde oppført seg kritikkverdig i tre saker.

Avbrytelser, irritasjon, misnøye i kroppsspråk, utålmodighet og liten interesse av å høre andres synspunkter var noe av innholdet i klagene.

Det ble også fremholdt at sorenskriveren var for rask med å avgjøre om noe var relevant eller ikke for den aktuelle saken, og at han tok forhåndsstandpunkt i en tidlig fase. En av sakene var en foreldretvist der moren opplyste at hun følte seg presset til å inngå en avtale.

Fire andre advokater som også har uttalt seg, deriblant Harald Otterstad, har noen av de samme negative opplevelsene med sorenskriveren. Uforsvarlig prosessledelse der aktor ble nektet å holde prosedyre er ett av ankepunktene.

Den ene advokaten understreker at han også har positive erfaringer med Haaland.

Og advokatene for motpartene i de tre innklagede sakene sier til tilsynsutvalget at de ikke har noe å utsette på dommeren.

– Løgn

Selv avviser Bjørn Runar Haaland innholdet i klagene fra advokatene Brorstrøm og Skaaraas.

I sin uttalelse til tilsynsutvalget mener han at Brorstrøm tåkela og opplyste saken dårlig, og at han hadde blåst opp omfanget og betydningen av «konflikten».

Når det gjelder Skaaraas sin klage, hevder Haaland at han bare hengte seg på Brorstrøm og ikke hadde «guts og tiltak» til å klage på selvstendig grunnlag. Han fremholder også at advokaten fikk mulighet til å komme med sitt syn i saken.

Klagen fra moren i foreldretvisten omtaler Haaland som ren løgn. Han betviler også sterkt at hun var redd dommeren, slik det fremkom i hennes uttalelse.

Flertallet i Tilsynsutvalget (fire av fem medlemmer) skriver i sin vurdering at de derimot finner det sannsynlig at sorenskriveren har oppført seg slik klagene beskriver. De konkluderer med at han har opptrådt i strid med god dommerskikk.

– Følt med rette

«Det inntrykket utvalget får, er at han har et sterkt behov for å korrigere og stoppe advokater og parter som han oppfatter som uryddige og udyktige, og som har tenkt å prosedere på forhold som etter hans oppfatning ikke vil føre frem», står det i uttalelsen.

Og:

«Utvalget viser til at god dommerskikk handler om å opptre mest mulig nøytralt og korrekt, uavhengig av om parter eller advokater har en god eller dårlig sak.»

Utvalget uttaler videre at det synes at sorenskriveren har «liten forståelse for (...) verdien av å få komme til orde. I foreldretvister kan dette oppleves som ekstra belastende.»

Flertallet finner det også slik at parter og advokater «med rette har følt seg urettferdig og uforsvarlig behandlet» i de aktuelle rettssakene.

– Beskyldninger

I tillegg skriver tilsynsutvalget at det på eget initiativ har sett på Haalands opptreden og utsagn i forbindelse med klagesakene.

De reagerer på at han selv innhentet kommentarer fra en av motpartenes advokat.

Og de finner det kritikkverdig at han har brukt ord som fremstår som «lite saklige, fremmer beskyldninger om løgn, eventyrhistorier og oppspinn, og truer med anmeldelse». Haaland har sagt at oppførselen må ses i i lys av medieoppmerksomheten rundt klagesakene, men utvalget mener at det ikke forsvarer ordbruken.

Fredriksstad Blad har ikke fått svar på henvendelsen til Haaland om han ønsker å gi en kommentar. I et intervju i oktober i fjor erkjente han at han «kan være litt utålmodig, og kanskje litt for ivrig og intens».