Mens LO-sjef Gerd-Liv Valla tordner rødkinnet mot regjeringens løftebrudd og omlegging av sykelønnsordningen, lener Fredrikstad-lederen seg rolig tilbake. Hun tror at endringen kan gi positive resultater på sikt.

Større press

– Jeg kan forstå frustrasjonen hos LO sentralt når det gjelder at regjeringen burde tatt kontakt med partene før de gikk ut med den nye sykelønnsordningen. Men når det gjelder selve omleggingen, tror jeg faktisk ikke at dette er så galt, sier Wenche Pedersen.
Hun peker på at prosjekt Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen) har ført til mange flere egenmeldinger, men mener at oppfølgingen av den syke er for dårlig fra arbeidsgivers side.
– Regjeringens grep vil kunne sette større press på arbeidsgiveren til å ta oppfølgingen av den sykemeldte på alvor. Kanskje kan vi få skjerpet fokus på hvorfor den ansatte er sykemeldt og derigjennom få til tiltak for å få personen tilbake på arbeidsplassen.

– Bedre for kvinner

Pedersen, som selv har bakgrunn i hjemmetjenesten, tror at omleggingen kan slå ut for ansatte i pleie- og omsorgssektoren.
– Når det gjelder pleie- og omsorgsyrker, må mange i dag jobbe ekstra for å få en lønn å leve av. Dette fører ofte til belastningsskader. Jeg har et håp om at arbeidsgiver med sykelønnsomleggingen setter seg ned og går igjennom vikarbruken. Da vil vi kanskje få til flere faste stillinger i pleie- og omsorgssektoren, tror LO-lederen.
Regjeringens omstridte vedtak går ut på at arbeidsgiverne skal betale mer av sykelønnsordningen. Blant annet skal de betale 20 prosent av arbeidsstakers lønn i seks måneder. I de neste seks månedene minsker andelen til ti prosent. Med dagens ordning har arbeidsgiver kun ansvar for de første 16 dagene som den ansatte er syk.