• Redusert vikarbruk. Bare sette inn vikar der kommunen står i fare for å begå lovbrudd
 • Holde stillinger vakante ut året. Alle ansettelser avklares på ledelsesnivået over
 • Anskaffelser og innkjøp utsettes til over nyttår
 • Bruk av tidligere års overskudd. Oppvekstseksjonen har i dag to millioner kroner fra tidligere år

Gikk i taket

Dette er tiltakene rådmannen foreslår for spare inn 7,7 millioner kroner på tre måneder for å få bukt med økonomismellen i barnevernet.

Saken kommer på bordet i et ekstraordinært møte i oppvekstutvalget etter at Anita Vik (Frp) «gikk i taket» i det ordinære møtet i forrige uke. Der var det lagt opp til en muntlig orientering om det store underskuddet, men en rystet Vik memnte saken var for alvorlig og forlangte ekstraordinært møte med skriftlig sak slik at politikerne kan fatte et vedtak.

Nå ligger altså saken på bordet med spareforslag som har konsekvenser som ifølge rådmannen vil være til dels store:

Varsler fare for sykefravær

Rådmannen varsler fare for økt sykefravær på grunn av merbelastning på ansatte, i tillegg til at oppgaver må settes på vent og fremdrift forsinkes. I saksfremlegget heter det også at flere virksomheter har spart penger for anskaffelser og tiltak de ellers ikke har rom for i budsjettet – og at dette nå ikke vil være mulig å gjennomføre.

Som Fredriksstad Blad fortalte i forrige uke, skyldes det meste av overskridelsen akuttplassering av en større søskenflokk. Dette har kostet barnevernet 7,5 millioner kroner, noe oppvekstseksjonen håpet å få refundert fra staten via Buf-etat. Det var først i forrige uke at politikerne i oppvekstutvalget ble kjent med statens nei og økonomismellen.  Siden kommunen hadde takket nei til Buf-etats eget tilbud og heller etablert sitt eget tiltak, mente Buf-etat at deres plikt til bistand hadde bortfalt.

Ikke gitt opp håpet

I sakspapirene til det ekstraordinære møtet neste uke fremgår det imidlertid at rådmannen ikke har gitt opp håpet om å få refusjon. Kommunen har igjen vært i dialog med Buf-etat og blitt bedt om å sende inn en ny søknad om kostnadsfordeling.

De siste 200.000 kronene oppvekstseksjonen må spare inn, skyldes overtidsbruken ved barnevernsvakta. Her var det planer om å spare inn 200.000 kroner i år, noe som ifølge mange akutte utrykninger ikke har vært mulig.

Anita Vik har begrenset tro på at det er mulig å spare inn så store summer før nyttår, selv om kommunen nå har tre måneder på seg istedenfor de to månedene man ville hatt om saken kom på bordet i neste ordinære møte.  Og hun legger ikke skjul på at hun er irritert over at seksjonen er kommet i denne situasjonen.

– Jeg tror vi skal slite med det. Nå går vi inn i høst og vinter hvor det erfaringsmessig blir influensa, forkjølelse og mer sykefravær, samtidig som det er begrenset hvor mye vi kan spare på vikarer og samtidig drive forsvarlig. Jeg stiller et stort spørsmål ved at barnevernet brukte sju millioner kroner på et enkelttiltak fremfor å bruke Buf-etats eget system. Hadde man gjort det, hadde vi ikke fått den utgiften. Man kan jo ikke regne med å få igjen penger fra dem når man velger å se bort fra tilbudet deres, sier Vik. 

Dette klarer de å spare:

Politikerne får nå også en oversikt over hva seksjonen faktisk ligger i rute til å klare å spare inn siden utvalget i juni vedtok sparetiltak for totalt 17,2 millioner kroner.

Status nå er at seksjonen forventer å klare følgende innsparinger i år:

 • Holde stillinger i barnevernet vakante: 1,12 millioner kroner
 • Annet boligtilbud til et barn i barnevernet: 1,5 millioner kroner
 • Nye stillinger i HVBU: 500.000 kroner
 • Utsette ordning med vikarpool for lærere og bruke ufordelt pott i skolen: 1,6 millioner kroner'
 • Redusere utgifter til skoleskyss: 500.000 kroner
 • Vakant stilling i PPT: 300.000 kroner
 • Ikke åpne ny åpen barnehage: 1,35 millioner kroner
 • Bruk av ufordelt post i stab: 1 million kroner
 • Merinntekter på sykepengerefusjoner: 1,5 millioner kroner