Tusenvis av kroner venter på deg

Artikkelen er over 8 år gammel

Det finnes over 60 forskjellige legater og stiftelser med adresse i Fredrikstad. Kanskje du eller noen i din familie kan søke om støtte fra en av disse?

DEL

Fredrikstad tuberkuloseforenings stiftelse: Skal forvalte stiftelsens grunnkapital og ved bruk av av- kastning støtte tiltak til fremme av eldres helse og trivsel. Skal yte bidrag til bekjempelse av tuberku- lose.

* NKS Østfolds stiftelse Hjørgunn: Eie og drive boliger for funksjonshemmede i Falcheveien.

* Stiftelsen Fredrikstad guttehjem: Utleie av leiligheter til psykisk utviklingshemmede.

Stiftelsen Global aid: Skal på ideelt og humanitært grunnlag gi økonomisk støtte til misjonsarbeid, nødhjelp til gatebarn og barne- hjem, samt kjøp og salg av verdipapirer.

Betanina menighetssenter: Eier og har det forretningsmessige ansvaret for drift og vedlikehold av menighetssenteret.

Nova Ministries: Misjonsarbeid, formidling av evangeliet og yte humanitær bistand.

Brødrene Carstensens legat: Økonomisk å hjelpe evnerik ungdom i Onsøy til høyere utdanning og undervisning.

Apoteker Sverre Skoglund og hustru Martha Skoglunds stiftelse: Hjelp for blinde og åndssvake som er bosatt i Fredrikstad og Borge.

Stiftelsen Calcuttta Rescue: Veldedig Virksomhet med innsamling av midler og informasjonsvirksomhet.

Hjørdis og Gunnar Nilsens stiftelse til fremme av arbeid for ungdom: Bidrag til arbeid i et rusfritt ungdomsmiljø.

Else og Johan Johannesens legat: Økonomisk bistand til vanskeligstilte og barnløse mennesker i Østre Fredrikstad og Søndre Borge.
n Eierstiftelsen Steinerbarnehagen Veslefrikk: Eie og drive barnehage og barnehagebygging.

Naturfondet i Østfold: Fremme naturvernrettede prosjekter og ornitologisk arbeid i Østfold ved utdeling av stipender.

Legatet for Fredrikstad bys vel og forskjønnelse: Støtte allmennyttige tiltak i Fredrikstad.

Stiftelsen AAN Østfold: Eie og forvalte eiendom i en ideell sammenheng.

Stiftelsen Steinerskolen i Fredrikstad: Eie og drive skole på impulser av Rudolf Steiner.
n Margrete Bergs stiftelse for rusforebyggende arbeid: Arbeide med rusforebyggende tiltak.

Stiftelsen Kiærs bruks pensjonister: Å gjøre det så trivelig som mulig for pensjonister ved å arrangere turer, fester og lignende. Ved et medlem eller ektefelles død utbetales stønad.

Stiftelsen Cafe de Concert: Arrangør av konserter for klassisk musikk.

Stiftelsen Østheim: eier en bygning i Østheimsveien og et feriested på Hvaler. Feriestedet leies også ut.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad: Institusjonsdrift og sosiale formål som er forenlige med Blå Kors.

Stiftelsen DS Hvaler: Restaurering av verneverdig fartøy.

* Stiftelsen Institutt for journalistikk: Utdanning, forskning, kurs og annen etterutdanning for medarbeidere i norske medier.
*
Stiftelsen Klar Tale: Opprette og drive avis for mennesker med språk- og lesevansker. Stiftelsen er en allmennyttig institusjon som ikke tar sikte på overskudd.

Fredrikstad kommunes utdanningslegat: Gir stipend til personer hjemmehørende eller ansatt i Fredrikstad kommune til videre- og etterutdanning.

Fredrik Halvorsens legat: Utdeling av allmennyttige priser, premier og belønninger til fremme av næringslivet i Fredrikstad.

Ester og Martin Sølands legat: Utdeling av utdannelsesstøtte til evnerik ungdom.

Østfold næringslivs fond til fordel for Fredrikstad handelsgymnasium: Nyanskaffelser for skolen, friplasser, studiestipend for tidligere elever og lærere.

* Grosserer H. R. Brennas familielegat: Støtte til familiemedlemmer:

Konsul Ths. Schwartz og hustrus familielegat: Familielegat.

Onsøy boligstiftelse: Utleie av boliger.

Stiftelsen Fredrikstad ungdomsboliger: Oppføring og utleie av boliger.

Borgbo boligstiftelse: Oppføring og utleie av boliger.

* Kråbo boligstiftelse:
Skaffe og leie ut boliger med begrenset botid for unge mennesker.

Stiftelsen Fredriksstad Blad: Skal ved å eie aksjer i Mediehuset Østfold og på annen måte styrke avisens redaksjonelle og journalistiske integritet.

Skipsreder K. Andersen familielegat: Legatbidrag til verdig trengende av legatstifters familie.

Legatet for sosiale formål i Fredrikstad: Gi støtte til sosial formål i Fredrikstad kommune.

Christian Strøms legat: Har som formål å forvalte legatets kapital på best mulig måte og i overensstemmelse med Christian Strøms testamente.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Fredrikstad: Fremme tiltak som bidrar til å virkeliggjøre kirkens oppdrag. Skal bidra til dette gjennom samarbeid med Den norske kirke og Metodistkirken.

Frivillighetssentralene i Fredrikstad: Driver frivillighetssentraler og beslektet virksomhet i Fredrikstad.

Stiftelsen alders hvile: Støtte for eldreomsorgen i Fredrikstad.

Kirkens SOS i Borg: Drive krisetelefontjeneste:

Stiftelsen Metodistkirkens aldersboliger: Utleie av leiligheter.

* Stiftelsen Nylende grendehus: Vedlikehold og drift av grendehuset.

Månefestivalen: Stiftelsen skal gjennomføre en årlig musikkfestival i Fredrikstad.

Stiftelsen speidernes hus i Fredrikstad: Erverve og drive speidernes hus i Fredrikstad.

Christina Holm-Martinsens utdanningsfond: Bidrag til utdanning av norske menn som ønsker å bli prest eller lege.

Norsk animasjonsforum: Ideell stiftelse som arrangerer animasjonsfestival.

Legatet til medisinsk forskning, Sykehuset Østfold: Stipender til økonomisk støtte til medisinsk forskning og vitenskapelige studier ved sykehuset.

Stiftelsen boklubbens sosial boliger: Erverve eiendommer og boliger til enslige damer på et sosialt og humanitært grunnlag.

Stiftelsen 3:16: Aktivitet rettet mot barn og unge, undervisning og kurs. Næringsvirksomhet der overskudd av driften går til realisering av stiftelsens ideelle formål.

Fredrikstad militærhistoriske museum: Dokumentere den militære delen av Østfolds historie.

Fond for Arne Stangebys samlinger: Støtter tiltak som ivaretar vilkårene i Arnes Stangebys testamentariske gave til Fredrikstad museum. Fondsstyret har adgang til å kjøpe inn bildende kunst og kulturhistoriske gjenstander med lokalhistorisk interesse.

Vestsiden apoteks fond: Støtte tiltak som belyser den tidligere apotekdrift i Fredrikstad.

Gerdi Jacobs legat: Yter bidrag til yngre billedkunstnere.

Stiftelsen slepebåten Fix: Restaurering, bevaring og forvaltning av slepebåten.

Fredrikstad museum: Museum med museumsbutikk og kafé.

Farvehandler Otto Thorvald Andersens legat: Støtte til verdig trengende av Fredrikstad handelsstand og disse etterlatte.

Fredrikstad medforsk: Bidra til videreutvikling og kompetanseheving innen faget indremedisin og beslektede disipliner.

Stiftelsen Friends international: Hjelpe nødlidende barn i fattige land.

Stiftelsen TX Viking: Oppvisning og forskjellige stunt. Bidra til å forebygge rus, doping, kriminalitet og vold.

Stiftelsen Stenbryggen: Eie og forvalte fast eiendom.

* Stiftelsen Nie teater house of storries:
Arbeide med utvikle fri scenisk virksomhet.

Artikkeltags