Når barnevernets egne ansatte ikke makter å ta unna et stadig voksende antall saker med forsømte og mishandlede barn, ligger løsningen hos Oslo-firmaet Barnevernkompetanse AS. Gjennom flere år har Fredrikstad kommunes bruk av det kommersielle selskapet bare økt og økt.

Timesbetalt i bilen

I 2008 kjøpte barnevernet saksbehandlingshjelp fra Barnevernkompetanse for 2.166.000 kroner. I fjor ble sluttregningen enda høyere: 2.950.000 kroner.
Millionoppdragene har selskapet sikret seg uten at barnevernet har foretatt noen som helst form for anbudsrunde. Som FB har kunnet fortelle de siste dagene, er den sviktende anbudspraksisen i strid med loven om offentlige anskaffelser.
Den siste tiden har fire saksbehandlere fra Barnevernkompetanse AS jobbet for barnevernet. Selskapets ledelse sier de ønsker å skjerme dem fra medieeksponering, og vil derfor ikke si noe om hvor de kommer fra eller hvordan oppdragene i Fredrikstad løses med pendling o.l. (se egen sak).
FB kjenner likevel til at det dreier seg om saksbehandlere som daglig setter seg i bilen og kjører fra steder som Oslo, Asker og Lillestrøm til Fredrikstad. Foruten en høy timepris betaler barnevernet i Fredrikstad også diett og kjøregodtgjørelse for denne løsningen. Det blir ikke billig.

Stor forskjell i timespris

En beregning Fellesorganisasjonen (FO) har foretatt for Fredriksstad Blad, viser at en kommunalt ansatt barnevernspedagog i gjennomsnitt tjener rundt 181 kroner i timen. Det er langt lavere enn hva de innleide saksbehandlerne koster.
Barnevernkompetanse AS ønsker ikke å opplyse hvilke priser de operer med overfor Fredrikstad kommune, men etter hva FB kjenner til skal timesprisen ligge på rundt 650 kroner.
Selv om det ved FBs regnestykke også må tas høyde for at arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter kommer i tillegg ved en kommunalt ansatt barnevernsansatt, vil totalutgiften per arbeidstime bli langt lavere enn ved å kjøpe inn hjelp.
Kommunalsjef Torhild Spernæs innrømmer at kjøpen av privat saksbehandlingshjelp har blitt altfor omfattende.

–Uheldig

– Det er ingen tvil om at det er uheldig å benytte seg av innleide konsulenter i så stor skala, uttalte Spernæs til Fredriksstad Blad 13. januar.
– Først og fremst fordi den kompetansen disse konsulentene opparbeider seg, ikke forblir i vår egen barnevernsetat
Kommunalsjefen peker samtidig på at det viktigste er at barn som har behov for hjelp, faktisk får det.
De innleide konsulentene har for tiden ansvaret for så mange som 80 barnevernsbarn i Fredrikstad. Det viser en oversikt de ansatte selv har utarbeidet gjennom sin fagforening FO.
I flere tilfeller dreier det seg om «tunge», kompliserte saker. Ansvaret for adopsjonssaker, innenlands og utenlands, er også plassert hos en av de innleide konsulentene.

Millionsprekk i budsjettet

De ansatte i barnevernet hevder selv de er sterkt underbemannet og ikke i stand til å ta unna et stadig voksende antall barn som må hjelpes innenfor strengt oppsatte tidsfrister. Dette har likevel ikke resultert i nye årsverk.
I stedet fortsetter barnevernet å kjøpe inn privat saksbehandlingshjelp. Den skyhøye bruken bidro sterkt til at barnevernet i fjor gikk på en millionsmell i budsjettet.
Sluttsummen for å benytte selskaper som Barnevernkompetanse og Tiltaksgruppa Fokus – som FB fortalte om i går – ble nemlig flere millioner kroner høyere enn hva politikerne hadde gitt klarsignal for gjennom budsjettrammene til barnevernet.