Tror Ikea vil ut­lø­se mil­li­ard­sat­sing

Fra venst­re va­ra­ord­fø­rer Tryg­ve Thor­sen (Frp), ord­fø­rer John Ødbehr (H) og land­bruks- og mat­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp) un­der man­da­gens be­fa­ring hvor List­haug ga Ikea grønt lys.Foto: Geir hansen

Fra venst­re va­ra­ord­fø­rer Tryg­ve Thor­sen (Frp), ord­fø­rer John Ødbehr (H) og land­bruks- og mat­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp) un­der man­da­gens be­fa­ring hvor List­haug ga Ikea grønt lys.Foto: Geir hansen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Vest­by kom­mu­ne ned­rin­ges av gra­tu­lan­ter og po­ten­si­el­le in­ves­to­rer et­ter land­bruks­mi­nis­ter Syl­vi List­haugs Ikea-ja man­dag.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Når kom­mu­nal­mi­nis­ter Jan Tore San­ner gir sitt en­de­li­ge ja, kom­mer det vir­ke­lig til å koke i Vest­by. Jeg hå­per og tror ved­ta­ket kom­mer før jul, slik at det blir årets ju­le­ga­ve til Vest­by, sier ord­fø­rer John Ødbehr, til moss-avis.no.

Hva mener du om Ikea-planene? Si din mening i kommentarfeltet!

18. de­sem­ber skal kom­mu­ne­top­pe­ne møte kom­mu­nal­mi­nis­te­ren. Hå­pet er at en be­slut­ning skal kom­me rett i et­ter­kant av mø­tet. Også Na­tur­vern­for­bun­det har et møte med stats­rå­den den­ne da­gen.

Vest­by kom­mu­ne kom­mer nå til å an­set­te en egen kom­mu­ne­plan­leg­ger som kun skal hånd­te­re Ikea og den på­føl­gen­de sen­trums­ut­vik­lin­gen i Vest­by.

– Ut­vik­lin­gen må sty­res. Vest­by skal ikke byg­ges ned. Vi skal for­tet­te og gjø­re ting på en rik­tig måte, og den job­ben er vi godt for­be­redt til å ta, sier Ødbehr.

Man­ge mil­li­ar­der

For det kan bli mye å for­hol­de seg til de kom­men­de åre­ne. Ei­en­doms­ut­vik­ler Gun­vald An­der­sen, som al­le­re­de for to og et halvt år si­den sik­ret Ikea-op­sjo­nen på De­li­jor­det, sier han har to-tre stør­re be­drif­ter kla­re for å kom­me til Vest­by nå som Ikea vil kom­me.

In­ves­te­rings­be­lø­pet An­der­sen tror Ikea vil ut­lø­se, er så høyt at han ikke vå­ger å gå ut med det av frykt for ikke å bli tatt på al­vor.

– Men det er klart det er snakk om in­ves­te­rin­ger på man­ge mil­li­ar­der kro­ner både på næ­ring og på bo­lig, sier An­der­sen som i til­legg til Ikea-av­ta­len også er man­nen bak lo­ka­li­se­rin­gen av Vest­by stor­sen­ter.

Knu­te­punkt

Al­le­re­de før et enes­te spa­de­tak er tatt, har Vest­by kom­mu­ne fer­dig­re­gu­lert rundt 50 mål for kom­men­de ut­byg­gin­ger. Det­te kan fort bli kvad­rat­me­ter det kan bli ut­byg­gings­kamp om, nå som Ikea er på vei.

Pro­fes­sor Ole Gjøl­berg ved Han­dels­høy­sko­len ved UMB på Ås, tror Ikea vil være et po­si­tivt til­skudd til han­dels­ut­vik­lin­gen i Vest­by og hele re­gio­nen. Gjøl­berg min­ner om at Vest­by med sin nære be­lig­gen­het til E6 og jern­ba­ne, i seg selv er er et at­trak­tivt næ­rings- og bo­om­rå­de.

– Husk at Ikea vil til Vest­by for­di Vest­by er et kom­mu­ni­ka­sjons- og han­dels­sen­ter.

– Du ser in­gen ulem­per i den­ne sa­ken?

– Nei, i grun­nen ikke, og i alle fall ikke noe som an­går land­bru­ket. Rei­ser man litt rundt i ver­den ser man mil­li­oner av de­kar med land­bruks­jord som lig­ger brakk. Hvis man er så opp­tatt av mat­for­sy­ning, bur­de vi bru­ke vår del av vel­stan­den til å ut­vik­le land­bru­ket i våre na­bo­land i øst, av­slut­ter Ole Gjøl­berg.

150.000

Dag­lig le­der Trond Stei­nar Gutt­orm­sen i Vest­by Bedriftsforum sier at Vest­by med og uten et Ikea er to for­skjel­li­ge his­to­ri­er:

– Om­rå­det vil blomst­re og in­ves­te­rings­lys­ten øke. Han­del ska­per han­del, se bare på Bil­by­en Moss.

Og mens Tore Kva­rud i Kva­rud Analyse tror at Ikea Vest­by vil kun­ne ta om­set­ning fra and­re mø­bel- og in­ter­iør­bu­tik­ker i Øst­fold og Akers­hus, tror Gutt­orm­sen mot­satt:

– Jeg tror for eks­em­pel at mø­bel­bu­tik­ken på Høyda i Vest­by vil trek­ke veks­ler på Ikea.

Gutt­orm­sen trek­ker fram fle­re for­mer for ring­virk­nin­ger:

– Ikea på Fu­ru­seth får 16 pro­sent av kun­de­ne via of­fent­lig kom­mu­ni­ka­sjon. Ikea Vest­by har reg­net med halv­an­nen mil­li­on be­sø­ken­de. Kom­mer 10 pro­sent av dis­se med buss og tog, snak­ker vi om 150.000 per­so­ner.

Når det gjel­der jord­ver­net på­går kam­pen for fullt. Gutt­orm­sen me­ner at bøn­de­ne nett­opp har vun­net kam­pen ved at jord­flyt­ting er så ty­de­lig til ste­de i pro­sjek­tet.

Ga­ran­tist

Vest­by SV og Kjell Meek, sto opp­rin­ne­lig på jord­ver­nets side. Nå sier han det­te:

– Sa­ken har gjort en ven­ding og vi skal sør­ge for å kva­li­tets­sik­re jord­flyt­tin­gen. Kla­rer vi det, samt få gode vei­løs­nin­ger, og opp­til 250 ar­beids­plas­ser, kan Ikea bli en spen­nen­de pro­sess.

Artikkeltags