Trapper opp krigen mot minken

 Jakten på villmink er ikke av ny dato: Jeger- og fiskerforeningene i ytre Østfold plasserte ut 400 minkfeller i skjærgården tilbake i 2001. Foto: Thomas Hörman Arntsen

Jakten på villmink er ikke av ny dato: Jeger- og fiskerforeningene i ytre Østfold plasserte ut 400 minkfeller i skjærgården tilbake i 2001. Foto: Thomas Hörman Arntsen

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Minken er en av de viktigste truslene mot sårbare sjøfuglarter. Nå skal krigen mot minken trappes opp.

DEL

Direktoratet for naturforvaltning (DN) legger nå fram et forslag til ny handlingsplan mot mink. Planen går inn for målrettede tiltak i prioriterte verneområder for sjøfugl, samt å utvikle mer effektive jakt- og fangstmetoder.
– Det er umulig å utrydde minken helt. Derfor setter vi i verk tiltak for å få kontroll over bestanden i utvalgte områder, sier rådgiver Johan Danielsen i DN til NTB.
Den amerikanske minken er en fremmed, såkalt invaderende art, som ble importert til pelsdyravl på 1920-tallet. Rømte dyr har etablert ville bestander over hele landet.
– Minken er en av hovedårsakene til at bestanden av en rekke truede fuglearter går tilbake. Handlingsplanen skal bidra til å begrense skadene. Områder hvor sårbare sjøfuglarter holder til, er høyt prioritert, sier Danielsen.
Norge er forpliktet av internasjonale avtaler til å bekjempe fremmede arter som truer vårt eget biologiske mangfold.

Verneområder

Handlingsplanen mot mink prioriterer verneområder for sjøfugl og leveområder for rødlistede arter. Innsatsen skal særlig settes inn på øyer og holmer mer enn to kilometer fra land, eller der det hekker prioriterte sjøfuglarter. Det er slike steder sjansen er størst for å lykkes med planen.
– En del steder skal vi nok klare å slå ut minken og holde den borte, sier Danielsen. Han viser til gode erfaringer med slik konsentrert innsats blant annet fra Skottland.
Rogaland har også klart å redusere tettheten av mink på utvalgte steder, gjennom fellefangst og jakt.
Vegaøyene i Nordland er et av de prioriterte områdene. Her er minken en trussel mot ærfuglen, og tar både fugler og egg.

Mer effektiv fangst

Gjennom handlingsplanen skal det også utvikles mer effektive fangstmetoder og bedre feller.
Det er allerede helårsjakt på mink. Enkelte kommuner har dessuten innført skuddpremie. Men dagens ordninger er for lite målrettede, heter det i forslaget til handlingsplan.
– Det viktigste med handlingsplanen er at vi legger opp til sterkere faglig oppfølging og overvåking, sier Danielsen.
– På den måten kan vi lære mer om hvilke tiltak som virker best. Dermed får vi bedre forutsetninger for å lykkes, både innenfor og utenfor verneområdene.
Blant fangstmetoder som skal prøves ut er minkflåter og bruk av feller med luktstoffer som åte.
Handlingsplanen skal også gi kunnskap om tiltak som kan brukes for å hindre at andre fremmede arter, for eksempel mårhund, etablerer seg i Norge.
– Dette skal være en prosess hvor vi lærer underveis, og tar med kunnskapen videre til andre arter som kan være skadelige for naturen, sier Danielsen.
(©NTB)

Artikkeltags