Gå til sidens hovedinnhold

Theo­dor har fått rundt 36.000 russekort

Artikkelen er over 7 år gammel

– Alle men­nes­ker er glad i å sam­le på ting. Barn le­ver her og nå, og ten­ker ikke på ver­d­ien av tin­ge­ne de sam­ler på.

Det sier psy­ko­log­spe­sia­list An­ders Lind­skog. På spørs­mål om hvor­for barn kan bli «opp­slukt» av rus­se­kort i mai­må­ned, svarer han føl­gen­de:

– Det er fle­re ting som ska­per den opp­tatt­he­ten rundt rus­se­kort. For det før­s­te så er jo alle men­nes­ker litt sam­le­re. Alle sam­ler på ett el­ler an­net, og det gjør jo barn også. Men mens vi vok­se sam­ler på ting av ver­di, som pen­ger, fri­mer­ker el­ler noe sånt, så er ikke barn så opp­tatt av det, sier Lind­skog.

Les også: Tøffe Theodor er både rød- og blåruss

Som FB har skre­vet tid­li­ge­re, et­ter­lys­te kreft­sy­ke Theo­dor Ås­lie (7) rus­se­kort, fordi han lig­ger på sy­ke­hus 17. mai og ikke får sam­let. Et­ter­lys­nin­gen en­ga­sjer­te både russ og and­re over hele lan­det, og sjuår­in­gen er trolig den gut­ten med flest rus­se­kort i hele Norge.

FBTV: Theodor møtt som en konge:

 

– Vi had­de en li­ten dug­nad hjem­me den­ne uken, og er fak­tisk oppe i rundt 36.000 rus­se­kort, sier mam­ma Ton­je Ås­lie. Hun for­tel­ler at de nes­ten dag­lig drar på pos­ten og hen­ter pak­ker med rus­se­kort, brev og and­re hil­se­ner fra hele Norge.

– Theo­dor sy­nes jo det er skik­ke­lig kult, men skjøn­ner nok ikke hvor man­ge kort det er, sier Ås­lie som er på sy­ke­hu­set med søn­nen den­ne uken.

Les også: Russen 2014 blir omtalt som prakteksemplarer

Psykologspesialist Lind­skog for­tel­ler at det barns opp­tatt­het av rus­se­kort også kom­mer av at de små en­de­lig får opp­merk­som­het fra ung­dom­me­ne.

– Rus­sen er jo ver­ken voks­ne el­ler barn, men noen som bar­na ser opp til. I rus­se­ti­den gjør rus­sen mye rart, og det sy­nes jo de yng­re er stas, sier Lind­skog.

En tred­je fak­tor til barns gle­de over rus­se­kort er at det blir en slags kon­kur­ran­se dem imel­lom.

– De som ikke er så flin­ke i id­rett el­ler på sko­len, kan jo bli de bes­te i rus­se­kort-kon­kur­ran­sen, sier Lind­skog.
PS! Politiet ber russen om å ikke kaste russekort ut av bilen i russetoget.

– Det kan skape farlige situasjoner, sier Ivar Prestbakken i politiet.

Kommentarer til denne saken