Språk­lig Vin­je-klip­pet

Dia­lekt: Ny­hets­re­dak­tør René Svend­sen vel­ger å utgi en avis i dia­lekt­form – det skapte oppmerksom het i riksmedia i går.Foto: Trond Thorvaldsen

Dia­lekt: Ny­hets­re­dak­tør René Svend­sen vel­ger å utgi en avis i dia­lekt­form – det skapte oppmerksom het i riksmedia i går.Foto: Trond Thorvaldsen

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Riks­måls­mann og språk­pro­fes­sor Finn-Erik Vin­je (76), li­ker ikke at Fredriksstad Blad vel­ger å skri­ve en hel avis på dia­lekt.

DEL

Onsdag 6. mars kan FBs le­se­re åpne pa­pir­avi­sen som skal skri­ves på Fred­rik­stad-dia­lekt. Det har fått den aner­kjen­te pro­fes­so­ren i språk, Finn-Erik Vin­je, til å re­age­re.

Dia­lekt ikke skrift­språk

– Dia­lekt er ta­le­språk, ab­so­lutt ikke skrift­språk, sier Finn-Erik Vin­je til FB.

Han for­kla­rer at det­te er prin­si­pi­elt og at det vir­ker un­der­lig å gi ut en hel avis på dia­lekt.

– Finn-Erik Vin­je kan vir­ke litt hu­mør­løs når han er så­pass steil på det­te. For Fredriksstad Blad er det­te bare én en­kelt ut­ga­ve av en lo­kal­avis som har kom­met ut 300 da­ger år­lig i 125 år, sier ny­hets­re­dak­tør René Svendsen.

Les også: Døm lurær på om vi er helt gærne

Festival

Til uken er det dia­lekt­fest i Lit­te­ra­tur­hu­set. I den sam­men­heng vil­le ny­hets­re­dak­tør Svend­sen trå til med en egen dia­lekt­avis.

– Det er fær­re, sær­lig unge, som vå­ger å pra­te dia­lekt. Der­for øns­ker vi å ska­pe litt opp­merk­som­het rundt dia­lek­ten vår. Vi har tenkt oss grun­dig om før vi be­stem­te oss for det­te pro­sjek­tet, for­tel­ler han.

Svend­sen hå­per litt dia­lekt­de­batt og blest rundt øst­fold­dia­lek­ten kan bi­dra til at unge men­nes­ker får litt bed­re selv­til­lit og bru­ker sin dia­lekt.

– Jeg har ikke fått noen and­re ne­ga­ti­ve kom­men­ta­rer enn den fra Vin­je. Det er trist hvis det er hans syn på øst­fold­dia­lek­ten som på­vir­ker sy­net.

– Hvor­dan da, Svend­sen?

– Han har tross alt sagt at øst­fold­dia­lek­ten er stygg.

Les også: – Det blir bælfint, se!

Ba om unn­skyld­ning

Språk­man­nen Vin­je ler litt når FB min­ner om at han har kalt dia­lek­ten for stygg.

– Huff, den his­to­ri­en blir jeg visst ald­ri kvitt. Jeg har bedt om unn­skyld­ning for det ut­sag­net for man­ge år si­den. Den gang var det en de­batt om øst­fold­dia­lek­ten, og jeg ble spurt gjen­tat­te gan­ger om hva jeg sy­nes. Det var da de fa­ta­le or­de­ne falt, sier han.

– Men er det så ille å gi ut en dia­lekt­avis bare én gang?

– Un­der­hold­nings­mes­sig er det helt greit, men er det ment å være noe ut over un­der­hold­ning, så er jeg fort­satt prin­si­pi­ell mot­stan­der, slut­ter han.

Artikkeltags