Vi er pris­gitt at Frp snart får gjen­nom noe av det vi har job­bet for i 40 år. Når vi sit­ter i re­gjer­ing må det skje noe, ly­der kraft­sal­ven fra grup­pe­le­deren i Fredrikstad bystyre, Bjørn­ar Laabak.

Les også: Øker sjansene for bompengekutt

Folk flest utål­mo­di­ge

Han får nem­lig ser­vert me­get dår­li­ge tall i en fersk meningsmåling Sentio har gjennomført for Fredriksstad Blad i forbindelse med at det nå er nøyaktig 500 dager igjen til kommunevalget. Par­t­iet som et­ter val­get i 2007 satt med ordfører og to­talt 17 man­da­ter i by­sty­ret, ville kun fått fem plasser i bystyret der­som det var valg nå (se gra­fikk). Det er to man­da­ter mind­re enn hva Frp har i dag, vi­ser Sen­tio partibarometer.

Ap går også til­ba­ke, og vil­le mis­tet tre man­da­ter og endt på 23. Li­ke­vel vil­le de rødgrønne hatt klart fler­tall med Sp sine tre man­da­ter og SVs ene. I til­legg vil­le Mil­jø­par­t­iet de grøn­ne kom­met inn med to man­da­ter. Høy­re på sin side vil­le vun­net et man­dat og fått 12 plasser i by­sty­ret.

– Jeg er svært over­ras­ket over må­lin­ge­ne, men jeg me­ner noe av sva­ret lig­ger i at Frps po­li­tikk na­sjo­nalt gir ut­slag i vår lo­ka­le mål­ing. Folk flest har sto­re for­vent­nin­ger når vi først kom­mer i re­gjer­ing, men er både skuf­fet og utål­mo­di­ge nå, sier han.

Les også: – Ikke så mye å glede seg over

Var­sku til re­gjer­in­gen

I 2007 vant Frp i Fredrikstad vel­ge­re på front­in­gen av nei til ei­en­doms­skatt, men tap­te i 2011 og gikk fra 17 til sju re­pre­sen­tan­ter i by­sty­ret, som to­talt tel­ler 53 per­so­ner.

Laabak me­ner Frp, som gikk høyt på ba­nen ved val­get med nei til bom­pen­ger, må stå opp.

– Det min­ste Frp kan gjø­re er å hal­ve­re bi­lis­te­nes ut­gif­ter i den frem­ti­di­ge by­pak­ken, sier han.

Li­ke­vel ser ikke grup­pe­le­de­ren helt svart på si­tua­sjo­nen.

– Jeg er til­freds med at det­te bare er en me­nings­må­ling og ikke et valg­re­sul­tat. Det er frem­de­les en god stund til val­get, og med det­te som pe­ke­pinn vet vi at vi har mye på job­be med. Vi må bare bite ten­ne­ne sam­men, sier han.

Sam­ti­dig me­ner Laabak mål­in­gen er et var­sku til Frps riks­po­li­ti­ker­ne om at de­res hand­lin­ger slår ut på lo­ka­le må­lin­ger, og at noe alt­så må skje.

– For­nøyd med kutt

Også Ap går til­ba­ke, noe Laabak me­ner er «på sin plass».

– Den umid­del­ba­re re­ak­sjo­nen på re­sul­ta­te­ne er jo at folk i Fredrikstad er for­nøyd med kraf­ti­ge kutt i eld­re­om­sor­gen og dag­til­bud, og at vi er for en po­li­tikk som til­la­ter at folk sit­ter i ga­te­ne og tig­ger. At de alt­så sy­nes si­tua­sjo­nen er grei, og det må vi ha re­spekt for.

På spørs­mål om han kun­ne ten­ke seg å bli par­t­iets ord­fø­rer­kan­di­dat, ler han litt.

– Dit har vi ikke kom­met ennå. Vi får se, sier han.