Kreft­je­ger­ne som red­der liv

Stikk: Bio­in­gen­iør og sek­sjons­le­der Lot­te Gun­der­sen la­ger vevssnitt til pa­to­lo­ge­ne Jan Kris­ti­an God­øy (til venst­re) og Ben­dik Sund­re­ha­gen. Et­ter pa­to­lo­ge­nes un­der­sø­kel­ser får pa­si­en­ten vite om alt er som det skal, el­ler ikke.alle foto: Tri­ne Sir­nes

Stikk: Bio­in­gen­iør og sek­sjons­le­der Lot­te Gun­der­sen la­ger vevssnitt til pa­to­lo­ge­ne Jan Kris­ti­an God­øy (til venst­re) og Ben­dik Sund­re­ha­gen. Et­ter pa­to­lo­ge­nes un­der­sø­kel­ser får pa­si­en­ten vite om alt er som det skal, el­ler ikke.alle foto: Tri­ne Sir­nes Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

– Jeg presenterer meg sjel­den som pa­to­log, sier Jan Kris­ti­an God­øy. Man­ge tror ar­beids­da­ge­n hans er som i tv-se­ri­en CSI.

DEL

De sit­ter med øy­ne­ne ned i et mik­ro­skop og ser på en vevs­prø­ve. En tykk­tarm kuttet ned til et 2.000-dels millimeter snitt ligger foran dem mellom to glassplater.

Sam­men med as­si­stent­le­ge Ben­dik Sund­re­ha­gen ser over­le­ge God­øy, ved pa­to­lo­gisk av­de­ling, et­ter kreft.

– Ak­ku­rat her ser vi at pasienten har for­sta­di­et til kreft, sier God­øy og vi­ser i mik­ro­sko­pet at lys­lil­la, sprette prik­ker går over til å lig­ge tett i tett og bli mør­ke.

Er det på glas­set far­lig?

– Selv noen le­ger vet ikke hva vi pa­to­lo­ger egent­lig dri­ver med, sier Sund­re­ha­gen.

Et­ter tre år som as­si­stent­le­ge på av­de­lin­gen har han sam­men med kol­le­ga God­øy er­fart at de fles­te tror de undersøker lik. Står på ob­duk­sjons­stua og snit­ter opp for å ta ut or­ga­ner. Sann­he­ten er at kun én av de ni pa­to­lo­ge­ne på av­de­lin­gen bru­ker et par ti­mer i uken nett­opp der.

Du kan si at det er som å stå på en mo­tor­vei, og ten­ke: «Ja, det var en Mer­ce­des, 93-mo­dell»

Det er så uen­de­lig mye mer pa­to­lo­ge­ne arbeider med. Kan­skje er det der­for man­ge ikke helt be­gri­per hva de gjør.

Van­lig­vis sit­ter de nem­lig på kon­to­ret for å se et­ter ure­gel­mes­sig­he­ter i cel­le- og vevs­prø­ver fra pa­si­en­ter i hele Øst­fold. De skal set­te en dia­gno­se.

– Du kan si at det er som å stå på en mo­tor­vei, og ten­ke: «Ja, det var en Mer­ce­des, 93-mo­dell». Vi må prø­ve å kjen­ne igjen hva det­te kan være. Og helt en­kelt om det som lig­ger mellom glas­splatene er far­lig el­ler ikke, for­kla­rer God­øy.

CSI-ef­fek­ten

Inne på la­bo­ra­to­ri­et sit­ter sek­sjons­le­der og bio­in­gen­iør Lot­te Gun­der­sen og la­ger vevssnitt til pa­to­lo­ge­ne. Hun tar blant annet imot fø­flek­ken fast­le­gen fjer­net, og et­ter Gundersens ar­beid kan pa­to­lo­ge­ne leg­ge snit­tet inn i mik­ro­sko­pet.

Jeg sier bare at jeg job­ber ved la­bo­ra­to­ri­et på sy­ke­hu­set

– Sier du noen gang at du job­ber på pa­to­lo­gisk av­de­ling? spør God­øy med en hu­mo­ris­tisk tone.

– Nei, jeg sier bare at jeg job­ber ved la­bo­ra­to­ri­et på sy­ke­hu­set, sier en kol­le­ga, før Lot­te leg­ger til: – Da vil jo mange pend­le sam­ta­len inn på hvor­dan det er å gjø­re ob­duk­sjo­ner, for det er litt skum­melt, og de har sett det på CSI på tv.

Hver dag blir 350 vevssnitt laget på Sykehuset Østfold for at pasientene skal få en diagnose.

LES OGSÅ: Avdekker kreftspredning på ny måte

Artikkeltags