Kan bli de før­s­te i ver­den

Fra Stål til kom­po­sitt: Fra venst­re dag­lig le­der Hans Jør­gen Fjeld­vik (35) og ar­bei­den­de sty­re­for­mann Stein Diet­rich­son (64) i Re-Turn. Beg­ge foto: Eli­sa­beth Skov­ly

Fra Stål til kom­po­sitt: Fra venst­re dag­lig le­der Hans Jør­gen Fjeld­vik (35) og ar­bei­den­de sty­re­for­mann Stein Diet­rich­son (64) i Re-Turn. Beg­ge foto: Eli­sa­beth Skov­ly

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Da­gens kraft­mas­ter i stål kan bli er­stat­tet av ny­ten­ken­de tek­no­lo­gi fra Fred­rik­stad.

DEL

For ett år si­den fikk komposittbedriften Re-Turn be­skje­den fra Stat­nett om at de fikk an­bu­det. Opp­ga­ven var føl­gen­de: Ut­vik­le et kon­sept ba­sert på karbonfiberarmerte komposittmaster for et spen­nings­ni­vå på 420 kV.

Nå ven­ter de i spen­ning på om de får være med på pro­ses­sen med å vi­de­re­ut­vik­le kon­sep­tet i nes­te fase.

– Vi vet an­ta­ge­lig­vis mer rundt pås­ke, og hå­per vi kan fort­set­te sam­ar­bei­det med Stat­nett, sier dag­lig le­der Hans Jør­gen Fjeld­vik (35). Der­som ut­vik­lings­pro­sjek­tet lyk­kes, vil det iføl­ge Stat­nett bli de før­s­te komposittmastene for 420 kV spen­nings­ni­vå i ver­den.

– Miljøbesparende

– Mas­ter for et så høyt spen­nings­ni­vå blir i dag la­get av stål. Men Stat­nett vil med det­te pro­sjek­tet se om det er mu­lig å lage dem i kom­po­sitt, og det er her vi kom­mer inn, sier Stein Diet­rich­son (64), ar­bei­de­ne sty­re­for­mann i Re-Turn.

Iføl­ge Stat­nett kre­ver da­gens stål­mas­ter be­ty­de­lig bruk av he­li­kop­ter til frak­ting av tun­ge de­ler til van­ske­li­ge strøk. Ved å re­du­se­re to­tal­vek­ten på mas­te­ne kan det spa­res på an­tall fly­tu­rer og mind­re mon­te­ring.

– Ved å bru­ke kom­po­sitt i mas­te­ne kan man gjø­re kraft­ut­vik­lin­gen enk­le­re, ras­ke­re, mer kost­nads­ef­fek­tivt og miljøbesparende, for­kla­rer han.

Plast­by­en

I ut­vik­lings­pro­ses­sen mot nye mas­ter har Re-Turn hen­tet kunn­skap fra fle­re Fred­rik­stad-be­drif­ter.

– Kunn­ska­pen om plast og kom­po­sitt er stor her. Fireco har hjul­pet til med be­reg­nin­ge­ne og Installit med kva­li­tets­sik­ring, for­kla­rer Diet­rich­son.

Artikkeltags