Her kan det komme 65 hytter og 1.100 båtplasser

I området ved Græsdal feriehjem åpner kommunen for 20 nye fritidsboliger. Det skjer under forutsetning av at stranda nede til venstre i bildet blir rustet opp med tanke på allmennheten.

I området ved Græsdal feriehjem åpner kommunen for 20 nye fritidsboliger. Det skjer under forutsetning av at stranda nede til venstre i bildet blir rustet opp med tanke på allmennheten. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Kommunens nye plan for kystsonen legger til rette for både flere hytter og båter i Skjebergkilen.

DEL

Ny kystsoneplan på høring:

  • Foreslår flere og større hytter
  • 1.100 nye båtplasser
  • Allmennheten sikres fortsatt tilgang

Kombinasjonen av etterspørsel etter nye hytter i Sarpsborg-skjærgården og allmennhetens krav om gode friarealer, er ikke lett å balansere.

LES OGSÅ: Ny gjestehavn for 40 mill.

Når Sarpsborg kommune nå gjør et forsøk, skjer det ved å legge ut en del nye, men relativt små hyttefelter i områder der det er tettbygd fra før.

– Vi har fått flere innspill om nye hytteområder, og har valgt å ta til følge de forslagene der konfliktene med rekreasjonshensyn er små. Vi mener planen ikke går på bekostning av allmennhetens tilgang til sjøen, sier arealplanlegger Alexander G. Mysen til SA.

Han er saksbehandler for kystsoneplanen som nå er på høring.

Flest på Græsdal

Der det åpnes for flest nye fritidsboliger er på eiendommen til Græsdal feriehjem ved Løkkevika. Feriehjemmet eies av fagorganisasjonen Lederne, men det er kjent at SOBBL har planer for utbygging i området.

Kommunen vil åpne for inntil 20 nye fritidsboliger på Græsdal, med forutsetning om at alle feriehjemmets hytter skal kobles til det kommunale vann- og avløpsnettet, samt at den populære stranda skal rustes opp for allmennheten.

Også på 12 andre steder legges det opp til noe fortetting av fritidsboliger i høringsutkastet. Foruten Græsdal får ingen områder flere nye fritidsboliger enn åtte.

Størrelsen teller

Også størrelsen på hyttene er et naturlig tema i planen. Kommunen har lagt opp til et bebygd areal (BYA) på maksimalt 75 m² innenfor strandsonen. Plansjef Anne Elisabeth Ramtvedt sier imidlertid at det ligger an til at dette blir økt til 85 m² - hvis bystyret vil.

– Vi ønsker å harmonisere tillatt størrelse med fylkeskommunens regionale kystsoneplan. Den planen er også på høring nå, og der er det foreslått en størrelse på 80 m² bruksareal (BRA). Vi mener det da er rimelig å øke til 85 m² BYA, sier hun.

Dermed kan det bety at hytteeiere i strandsonen vil ha mulighet til å bygge noe større fritidsboliger i framtida, enn hva tilfellet er i dag.

Styrer bebygd areal

At kommunen velger å bruke BYA - altså byggets «fotavtrykk» - og ikke BRA som i dag, kan også gi en større fleksibilitet for hytteeierne. Alexander G. Mysen viser til at regjeringen har anbefalt å bruke BYA i områder som dette.

– Vi mener det er mest hensiktsmessig å styre det bebygde arealet. Hvordan folk bygger hyttene innvendig er ikke like interessant, sier han, men legger til at endringene i den nye planen neppe vil gi særlig store endringer i praksis.

«Fotavtrykket» kombineres nemlig fortsatt med høydebegrensninger.

Flere båter i kilen

Men det er ikke bare hyttefolket som kan bli flere i Sarpsborg de neste årene. Kystsoneplanen åpner også for totalt 1.100 flere båtplasser i Skjebergkilen. Det skjer etter et større arbeid av konsulentfirmaet Rambøll, som har sett på utvidelsesmuligheter for alle båthavner med over 20 plasser i Sarpsborgs skjærgård.

– Med et mål om 1 båtplass per 10 innbyggere, ser vi at vi i et tiårsperspektiv har en mangel på 1.100 båtplasser, sier Mysen.

Totalt er det i dag rundt 4.900 båtplasser i Sarpsborg, inkludert private brygger.

Artikkeltags