Flytter AMK-sentralen

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

De ansatte ble ikke hørt: AMK-sentralen flyttes til Oslo.

DEL

AMK-sentralens fremtid sto ikke først på sakslisten da styret i Sykehuset Østfold nå i formiddag skulle beslutte om sentralen flyttes og slås sammen med Oslo og Akershus, og de mange ansatte bakerst i møtelokalet måtte vente i mer enn to timer før de fikk endelig svar:

Det blir flytting av sentralen.

  • Styret går inn for at det etableres en felles AMK-sentral for Østfold, Oslo og Akershus og sier dermed ja til virksomhetsoverdragelse.
  • Styret presiserer at det ikke omfatter ambulansetjenesten i Østfold
  • Arbeidet starter umiddelbart. Seneste tidspunkt for iverksettelse er 1. oktober 2015.
  • Administrerende direktør får fullmakt til å sluttføre avtalen, og til å  følge opp at Oslo dekker kostandene som påløper ved overdragelsen.
  • Samtidig sier styret at de ser positivt på utredningen av en felles AMK-sentral på Rygge, som fortsatt pågår. Styret ønsker å medvirke til å belyse et slikt alternativ. 

Vedtaket ble fattet mot stemmene til Tone Lie Nilsen, Jane-Ann Lindahl og Rune Jakobsen.

Styreleder Hans Jørn Rønningen sa det i klartekst: - Dette er den vanskeligste saken vi har hatt. 

Flere av styremedlemmene var tydelige på at de syns tidpunktet er vanskelig, særlig fordi beslutningen må fattes før man har avklart hva som skjer på nasjonalt plan med hensyn tilfelles nødnumre og nødsentraler. 

Økonomi vesentlig

Sykehusdirektør Just Ebbesen la frem for styret saken med innstilling om flytting til Oslo.

Bygging av det nye administrasjonsbygget på Kalnes går nå ut på anbud. Dersom AMK skulle legges til Kalnes ville det koste 46 millioner kroner i investering. Dette er et vesentlig argument for å samle AMK-tjenesten for Østfold, Akershus og Oslo i én sentral, heter det i saksfremlegget. 

Det samme gjelder det faglige miljøet, særlig med hensyn til legeressurser, som direktøren vurderer som vesentlig større og mer robust i Oslo enn i Østfold. Fremtidige økte krav og forventninger til sentralene og tjenestene kan være mer utfordrende å ivareta med desentraliserte løsninger, fremholdt Ebbesen i sin vurdering. 

- Det er viktig å merke seg at det må skje omfattende endringer av AMK-tjenesten uansett hvilket alternativ som velges, både organisatorisk og innholdsmessig, påpekte han i sin vurdering til styret. 

- For mye usikkerhet

Tone Lie Nilsen fikk inn en protokolltilførsel:

- Da det ble vedtatt å bygge nytt sykehus, visste vi at AMK er en del av driften vår. Hvorfor er det ikke satt av penger? Det kan virke som om saken er avgjort på forhånd, mener Nilsen. Hun viste dessuten til den antatte kostnaden ved å etablere AMK på Kalnes er satt til 46 millioner, og at det virker som om beslutningen veier for mye på økonomi.

- Frykten er at ambulansetjenesten følger etter, med den følge at sykehuset mister kontroll med pasientstrømmen.
Det for mange usikkerhetspunkter, vi kan ikke utsette Østfolds befolkning for dette, er Lie Nilsens holdning.

Jane-Ann Lindahl og og Rune Jakobsen fremmet felles protokolltilførsel. De uttrykte bekymring for at kompetansen i en ny sentral blir lavere enn Østfold har i dag, og viser blant annet til rekrutteringsproblemer ved dagens AMK i Oslo. 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken