Gå til sidens hovedinnhold

– De har vært min kryk­ke

Artikkelen er over 8 år gammel

Ole Eriksen (29) takker Daghøyskolen for at han nå er elektroingeniør-student på Høgskolen i Østfold.

Den gam­le ele­ven på AOF Dag­høy­sko­len i Fred­rik­stad had­de møtt opp for å for­tel­le ar­beids­mi­nis­ter An­ni­ken Huit­feldt hvor vik­tig sko­len er.

AOF Dag­høy­sko­len er in­gen van­lig sko­le. Hit kom­mer lang­tids­bru­ke­re av so­si­al­hjelp for å få en ny sjan­se, kva­li­fi­se­ring og hjelp på vei­en til stu­di­er og ar­beids­liv.

Les også: Plenklipping, stell av offentlige områder og annet vedlikehold blir nå hverdagen til ti av byens sosialhjelpsmottagere.

– Treng­te det­te ste­det

– Når man kom­mer ut fra sy­ke­hu­set med et bruk­ket ben, får man kryk­ker til man kan gå igjen. Men et­ter å ha vært i psy­kia­tri­en står man helt uten kryk­ker. Det fin­nes ikke noe mel­lom­ledd mel­lom be­hand­ling og ar­beids­liv, sier Eriksen til ar­beids­mi­nis­te­ren, når hun spør om hva til­bu­det har be­tydd for ham.

Jeg treng­te det­te ste­det, og sko­len har vært min kryk­ke

– Jeg treng­te det­te ste­det, og sko­len har vært min kryk­ke, sier Eriksen.

– Ole er et eks­em­pel på en av de man­ge som tren­ger tid på å sta­bi­li­se­re seg, og det gjor­de han her, for­tel­ler le­der på AOF Dag­høy­sko­len, Svein Gurvin.

Nå, et­ter å ha gått 2,5 år på sko­len for en tid til­ba­ke, er han i full sving med and­re året på elek­tro­in­gen­iør-stu­di­et på Høy­sko­len i Øst­fold.

– Da jeg be­gyn­te høy­sko­len, tenk­te jeg for eks­em­pel på om jeg klar­te å sam­ar­bei­de med noen – og det klar­te jeg! Nå er det nye ut­ford­rin­ger, for­tel­ler han med et smil.

Tren­ger mer pen­ger

Til­bu­det, som har ek­si­stert si­den 1996, har len­ge vært på råd­man­nens kutt­lis­te. Nå vil­le le­der­ne at ar­beids­mi­nis­ter Huit­feldt skul­le love noen kro­ner.
– Vi øns­ker oss fast post på stats­bud­sjet­tet, spø­ker Gurvin.

I 2013 fikk de be­vil­get 1,9 mil­li­oner fra kom­mu­nen, i til­legg til støt­te fra Øst­fold fyl­kes­kom­mu­ne og en mind­re sum fra sta­ten. Sko­len har i un­der­kant av tre mil­li­oner kro­ner å rut­te med i 2013.

At noen har vært ufø­re i 10 år, be­tyr ikke at de er tapt

– Vi øns­ker å ut­vik­le oss, og gjø­re en del ting med mer kva­li­tet – men da tren­ger vi mer pen­ger, sier Gurvin.

In­gen lov­na­der

– Kan sko­len i frem­ti­den for­ven­te å få støt­te fra sta­ten?
– Det kan jeg ikke si noe om, er det kor­te sva­ret fra An­ni­ken Huit­feldt. Det hun der­imot kan sva­re på, er at et slikt til­bud er vik­tig for å få fle­re til­ba­ke til ar­beids­li­vet.

– At noen har vært ufø­re i 10 år, be­tyr ikke at de er tapt. Man­ge kan job­be del­tid, sier hun.

Kommentarer til denne saken