I fylkestinget pekte fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) på Mercurbanen og plasseringen ved Veumbekken. Det ligger en åpenbar fare i at mikroplast fra banen renner ut i bekken og via Glomma ut i havet. Der kan mikroplasten tas opp av dyr og planter.

Nest største kilde til mikroplast

Miljødirektoratet mener at granulat fra kunstgressbaner er den nest største utslippskilden for mikroplast til sjø og hav. Bare slitasje fra gummidekk står for større mengder.   

Forskere anslår at kunstgressbaner står for cirka 1500 tonn mikroplast hvert år, men det er foreløpig uvisst hvor mye av dette som til slutt ender opp i ferskvann eller i havet. Mikroplast er små plastpartikler i miljøet som er mindre enn 5 millimeter store.

Mikroplast i drikkevannet i Fredrikstad

Forskere som har studert mikroplast fra kunstgressbaner konkluderer med at anleggene har minimal helserisiko for mennesker. Men de er usikre på om mikroplasten kan påvirke og skade andre organismer. Det ligger en betydelig fare i at mikroplasten tas opp av planter og dyr.

Tidligere i år ble det også funnet mikroplast i små mengder i drikkevannet i Fredrikstad, noe som gir ytterligere grunn til bekymring. Det er ukjent hvor denne plasten kommer fra.

– Men det kan godt være at noe av mikroplasten i drikkevannet stammer fra kunstgressanlegg. Nå er det viktig å redusere utslippene, påpekte fylkesordføreren.

Innsatsen mot mikroplast blir et viktig bidrag i aksjonen for en ren Østfold-kyst. 

Flere fylker går sammen

Det var Erik Skauen fra Miljøpartiet De Grønne som reiste problemstillingen i en interpellasjon i fylkestinget. Nå går fylkestingene i Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus sammen for å få ned plastutslippene.

De vil ha mer forskning og ber om at det stilles tydelige krav til utbyggerne om å velge miljøvennlige fyllstoffer. De strenge kravene skal også gjelde ved tildeling av spillemidler.

Politikerne vil ha et nært samarbeid mellom departementer og Norges Fotballforbund og ber om at det opprettes en bredt sammensatt arbeidsgruppe som kan se nærmere på fyllstoffer i kunstgress.

Skauen understreker at kunstgressanleggene ikke må bruke granulat fra brukte bildekk, men velge miljøvennlige stoffer.

Råde IL med pilotanlegg

Nå er nye fyllmaterialer på vei inn. Torp var først ute i Fredrikstad med å velge kork i stedet for plast. Nå skal Råde IL legge nytt kunstgress i Idrettsparken. Klubben vil prøve ut andre fyllstoffer.

Pengene skal brukes til å se på ulike fysiske tiltak og på driftsrutiner ved kunstgressbaner. Gjennom å teste ut flere løsninger vil Råde IL få ny kunnskap og erfaring, som også andre vil nyte godt av.