Departementet: – Seksjoneringsforbudet gjelder i Husebukta

OMSTRIDT IDYLL: Utbyggerne fikk i fjor  igangsettingstillatelse til å reise de første seks hyttene i prosjektet her i Husebukta. Fylkesmannen behandler nå en klage på tillatelsen.

OMSTRIDT IDYLL: Utbyggerne fikk i fjor igangsettingstillatelse til å reise de første seks hyttene i prosjektet her i Husebukta. Fylkesmannen behandler nå en klage på tillatelsen. Foto:

Kommunal- og regionaldepartementet mener forbudet mot å seksjonere i Husebukta er gyldig. Fredrikstad og andre kommuners rett til å nekte seksjonering er nå tatt inn i nytt lovforslag.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Fylkesmannen i Østfold har bedt departementet om å klargjøre sitt syn, og det synet er de tydelige på i et brev som kom tirsdag: Forbudet gjelder. Det har de også sagt ved flere anledninger.

Med seksjonering  får flere eiere i utgangspunktet enerett til én hytte på eiendommen, men de må her forplikte seg til utleie minst ni måneder i året. Salg av slike eierseksjoner har vært en del av finansieringsmodellen i byggeprosjektet i Husebukta.

I forespørselen skriver Fylkesmannens juridiske avdeling at de i tidligere runder har innrettet seg etter signaler fra departementene, men at de nå mener det er grunn til å sette spørsmålstegn ved denne rettsoppfatningen:

– Vi har problemer med å se at seksjoneringsforbudet kan hjemles i plan- og bygningsloven, skriver Fylkesmannen.

Den omstridte bestemmelsen sier:

«Det tillates ikke seksjonering av bebyggelsen».

Bestemmelsens gyldighet er nå et springende punkt. Etter mer enn ti år med en rekke klagesaker, store mengder dokumenter og flere runder i rettssystemet, ga kommunen i fjor høst igangsettingstillatelse for de første seks hyttene i Husebukta på Hankø. Motstanderne klaget på tillatelsen, og det er denne klagen Fylkesmannen nå behandler.

Fylkesmannen skriver rett ut at de regner med saken vil havne i rettssystemet uansett hvilket vedtak de fatter.

Én lov ryddet av veien, én gjenstår

Oslo tingrett har for flere år siden fastslått at man ikke kan nekte seksjonering med hjemmel i eierseksjonsloven. Tvisten står nå rundt spørsmålet om en bestemmelse om seksjonering kan stå i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.

Dette er første gang byggesaken behandles etter at eiendommen ble seksjonert – og dermed settes spørsmålet om forbudets gyldighet på spissen, skriver Fylkesmannen,

Direktør for juridisk avdeling, Katrine Bjørnstad, skriver til FB at klagebehandlingen er ferdig innen medio februar.

Nytt lovforslag

Det daværende Kommunal- og regionaldepartementet skrev i 2013 at de skulle rydde opp i uklarhetene gjennom å revidere eierseksjonsloven. Arbeidet er ikke ferdig. Odelstingsproposisjon ble fremmet rett før jul i 2016.

– Her foreslås en tilføyelse i plan- og bygningsloven hvor det uttrykkelig

AVVENTER VEDTAK I: Rasmus Os, representant for utbyggerne i Husebukta, mener  at kommunaldepartementet ikke har gjort en ordentlig vurdering av spørsmålet som nå skal avgjøres, men støtter seg til ugyldig vedtak.

AVVENTER VEDTAK I: Rasmus Os, representant for utbyggerne i Husebukta, mener at kommunaldepartementet ikke har gjort en ordentlig vurdering av spørsmålet som nå skal avgjøres, men støtter seg til ugyldig vedtak.

fremgår at kommunen kan gi reguleringsbestemmelse som forbyr seksjonering av turistanlegg, står det i brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er undertegnet av ekspedisjonssjef Jarle Jensen og avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen.

I lovforslaget står det om departementets oppfatning av hva som har vært gjeldende rett:

«Selv om det som utgangspunkt ikke kan gis reguleringsbestemmelser som forbyr seksjonering, gjelder det unntak for turistanlegg. Det kan gis reguleringsbestemmelser som setter forbud mot å seksjonere turistanlegg.»

Det heter i forslaget også at kommunene allerede i dag kan sette bestemmelser om salg og tilbakeleie, og nekte seksjonering. Retten er lite kjent, og på bakgrunn av klagesaker foreslås derfor å ta dette uttrykkelig inn i plan- og bygningsloven.

Les hele ordlyden her. Artikkelen fortsetter under bildet.

I lovforslaget nevnes også at en del kommuner opplever et problem i at attraktive hytter i områder regulert til næringsformål ikke er tilgjengelige for kommunens turister i høysesongen, når eier har klausul om å disponere dem da. Kommunene taper dermed inntekter som følger med turismen.

Fredrikstad kommune fikk i fjor høst en vurdering fra advokatfirmaet Kluge, som mente forbudet ikke er gyldig. Departementet skriver til Fylkesmannen at verken denne utredningen, eller andre forhold, gir grunn til at de skal endre sitt standpunkt.

Partene avventer vedtak

– Jeg er så lei av å si «hva var det jeg sa». Det er dette vi har hevdet hele tiden – at seksjoneringsforbudet gjelder, sier Harald Zwart, som også oppfatter det som en «forskuttering» fra kommunens side av at forbudet er ugyldig, etter at man fikk Kluges rapport på bordet.

AVVENTER VEDTAK II: – Jeg er så lei si «hva var det jeg sa», sier Harald Zwart, som sier også motstanderne vil avvente Fylkesmannens vedtak før de bestemmer seg for hva de vil gjøre videre.

AVVENTER VEDTAK II: – Jeg er så lei si «hva var det jeg sa», sier Harald Zwart, som sier også motstanderne vil avvente Fylkesmannens vedtak før de bestemmer seg for hva de vil gjøre videre.

Motstanderne avventer nå Fylkesmannens videre vurderinger og vedtak før de bestemmer seg for hva de skal gjøre.

Representant for utbyggerne, Rasmus Os, skriver blant annet i en sms til FB om brevet fra departementet:

– I motsetning til Fylkesmannen, advokatfirmaet Kluge og kommunen, kan vi ikke se at departementet i det hele tatt har vurdert spørsmålet som nå skal avgjøres. Vi får vente og se hva fylkesmannen lander på, men uansett er det for lengst avgjort at vi kan bygge ut hele turistanlegget. Ellers er vår mening som den alltid har vært; næringsseksjonering har ingen relevans i byggesaken.

– Hvis lovforslaget blir vedtatt, får det kun betydning for fremtidige turistanlegg, skriver han også.

Husebukta - dette er saken nå

Utbyggerne i Husebukta ønsker å bygge hytter som er seksjonert i såkalte næringsseksjoner, og drive salg og tilbakeleie.

Det betyr at kjøperne selv kan disponere hyttene i en periode om sommeren, mens de forplikter seg til å stille dem til disposisjon for utleie i felles drift minst ni måneder av året. Dette er definert som næringsvirksomhet.

Reguleringsplanen sier at det ikke er tillatt å seksjonere. Tvisten står nå om denne bestemmelsen er gyldig. Utbyggerne mener bestemmelsen ikke er gyldig, motstanderne mener den er det. Fylkesmannen har nå sagt at de er usikre, mens departementet sier den er gyldig.

Det er tidligere gitt ramme- og igangsettingstillatelser som er stadfestet av Fylkesmannen. I høst ga kommunen igangsettingstillatelse for bygging av de seks første hyttene.

Motstanderne har klaget på denne tillatelsen, og Fylkesmannen behandler nå denne klagen.

.

Artikkeltags