Daglig leder Håvard Midtdal i Biofuel Development AS sier til Fredriksstad Blad at åtte fagpersoner jobber med planene om en flydrivstoff (jetfuel)-fabrikk i Norge. Alter Energy og Westinghouse, begge verdensledende innen utvikling av biodrivstoff, er med.

Om det blir bygd en jetfuel-fabrikk på Øra, basert på husholdningsavfall, får vi vite senere i år.

Forskere i SINTEF og Østfoldforskning arbeider nå med en forstudie for en mulig jetfuel-fabrikk og skal levere rapport i høst.

– Styrevedtak et gjennombrudd

I første omgang er det snakk om å bygge et pilotanlegg med 30–50 ansatte, på en 20 mål stor tomt mellom Frevar og Nexans. Et fullskala-anlegg, i en senere fase, trenger trolig 200 mål og er antatt å gi 2–300 arbeidsplasser. Da vil det neppe være nok plass på Øra.

Midtdal sier til FB sier at styrevedtaket i det kinesiske energikonsernet er et gjennombrudd for jetfuel-fabrikken. Sunshine Kaidi er ett av hovedlokomotivene i utviklingen av miljøvennlig energi og skal bygge en rekke fabrikker for drivstoff rundt om i verden.   

Satser én milliard euro i Finland   

Energikonsernet som retter blikket mot Fredrikstad, Sunshine Kaidi Energy Group, skal nå bygge en biodieselfabrikk i Kemi i Nord-Finland og investerer én milliard euro. Fabrikken skal bruke trevirke. Byggestart er varslet senere i år, og fabrikken skal etter planen stå ferdig i siste halvdel av 2019. 

Håvard Midtdal sier til FB at det vil dreie seg om en investering for et milliardbeløp også i Norge, i en senere fase. I første omgang er det aktuelt å bygge et pilotanlegg, på en tomt mellom Frevar-anlegget og Nexans på Øra.

Pilotanlegg kan stå ferdig i 2022

– Når kan pilotanlegget stå ferdig, Midtdal?

– Hvis konklusjonen blir at vi skal starte fabrikk, kan vi få et vedtak tidlig på året. Planleggingen vil ta rundt to år, og det samme vil byggeperioden, dermed kan fabrikken stå ferdig i 2022, sier Midtdal, som understreker at fabrikken ikke skal fortrenge andre anlegg på Øra. Han peker på fordelen med å ligge i et område med en rekke bedrifter innen gjenvinning og miljøvennlig energi. Det kan gi store positive ringvirkninger.

Teknologisk nybrottsarbeid

Kaidis biodiesel-fabrikk i Finland er basert på en plasmaprosess, som omdanner trevirke til gass og elektrisitet under svært høy temperatur. Bedriften vil bygge et anlegg basert på en Fischer-Tropsch-prosess, som produserer flytende hydrokarboner.

Fabrikken i Finland blir den første i verden som lager biodiesel fra trevirke, og den skal produsere 200.000 tonn diesel i året.

Jetfuel-fabrikken i Fredrikstad skal få en teknologisk løsning med flere av de samme elementene. Råstoffet for plasmaprosessen blir husholdningsavfall, som skal hentes i Storbritannia.

– Men det kan også være aktuelt å bruke andre restprodukter i prosessen, opplyser Midtdal.

Avfall som ellers ville ligge i et deponi og avgi klimagassutslipp blir tatt hånd om. Etableringen av fabrikken vil gi et større bidrag i klimaregnskapet.