Kort fortalt, hva er egentlig en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens overordnede og viktigste styringsdokument. Planen skal være et fundament for all annen planlegging i kommunen og gi rammer som ansatte og politikere skal følge i hverdagen. Det er bystyret som vedtar kommuneplanen, hvor politikerne staker ut kursen for de neste årene. Nå skal Fredrikstad få en kommuneplan for årene frem til 2030 for samfunnsdelen, og frem til 2031 for arealdelen. 

Hva brukes den til?

Kommuneplanen er et styringsverktøy for kommunens ansatte og politikere, og den skal lages i et nært samarbeid med innbyggere og næringsliv. Planen setter rammer, ikke minst for bruken av arealene i kommunen.

Den angir hvor det kan bygges boliger, skoler og andre offentlige bygg, hvilke områder som skal legges ut til næringstomter, hvor byen skal utvikles (transformasjonsområder), og den skal sørge for bevaring av matjord og natur- og friluftsområder. Med andre ord viser kommuneplanen hvordan Fredrikstad skal utvikles og hva arealene skal brukes til.

Kommuneplanen skal også legges til grunn for de fireårige handlingsplanene som bystyret vedtar hvert år. De årlige Fredrikstad-budsjettene tar også utgangspunkt i kommuneplanen, og prioriteringene som er gjort der.

Hvorfor er en slik plan viktig for en kommune?

Kommuneplanen angir hva som er kommunens viktigste satsingsområder i flere år fremover. Planen skal være et overordnet styringsverktøy og også et praktisk verktøy for arbeidet i en lengre periode. Gjennom kommuneplanen tar bystyret hovedvalgene for kommunens utvikling. Planen er svært viktig for utbyggere, det er kommuneplanen som angir hvilke områder som kan brukes til boliger, industri og annen utbygging.    

Man snakker ofte om at det er én samfunnsdel og én arealdel av kommuneplanen. Hva er forskjellen?

Samfunnsdelen er den overordnede biten, som angir hva som er hovedmålene for byens utvikling. I forslaget til ny kommuneplan, samfunnsdelen, for Fredrikstad står følgende: « Ikke siden 1800-tallet har Fredrikstad forandret seg mer enn de siste 12 årene. Planene for de neste 12 legges nå. Skal Fredrikstad være en av Norges mest attraktive byer å bo i også i 2030, er vi avhengig av et tydelig planverk med gjennomtenkte strategier.»

I samfunnsdelen er det også satt opp en arealstrategi som angir overordnede strategier for arealbruken i kommunen. Denne strategien knytter også samfunnsdelen tett opp til arealdelen i kommuneplanen.

...og hva handler så arealdelen om?

Kommuneplanens arealdel angir hvordan arealene skal brukes, hvor mange boliger som kan bygges og hvor, hvor næringstomtene skal ligge og hvordan arealressursene skal brukes. Prioriteringene er svært viktige for innbyggerne og bedriftene, og valgene får stor økonomisk betydning. 

I dag har Fredrikstad flere planer for arealbruken: arealdelen i kommuneplanen, en egen byområdeplan og en kystsoneplan. Disse tre skal slås sammen. Fra 2019 skal kommuneplanens arealdel ta opp i seg byområdeplanen og kystsoneplanen, slik at det blir én arealplan å forholde seg til.   

Hvilken visjon har politikerne satt for Fredrikstad i forslaget til kommuneplan?

Formannskapet har satt denne visjonen: Den lille verdensbyen. Visjonen skal gi tro på fremtiden, motivasjon og noe å strekke seg etter. Ikke alle var enige, Frp ville beholde «Det årnær sæ i Fredrikstad».

 

Hvilke mål skal tas opp i en kommuneplan?

Det settes mål både i samfunnsdelen og i arealdelen.

I samfunnsdelen er det satt opp tre innsatsområder: 1) Å LEVE I FREDRIKSTAD – som skal vise oss hvordan vi skal jobbe med den sosiale bærekraften. 2) Å SKAPE I FREDRIKSTAD – viser hvordan vi skal jobbe med økonomisk bærekraft. 3) Å MØTE FREMTIDEN I FREDRIKSTAD – viser hvordan vi skal jobbe med miljømessig bærekraft. Planen angir hvordan disse målene skal nås.

Det skal også settes mål i arealdelen, her er planleggingen ikke kommet så langt som for samfunnsdelen. Men politikerne har vedtatt et planprogram, som ligger til grunn for arbeidet. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Hva kan kommuneplanen bety for deg?

Den viser hva kommunens ansatte og politikerne styrer etter, og hvilke mål de har satt seg. Alle blir berørt av kommuneplanens arealdel, og prioriteringene som politikerne gjør i bruken av arealene, ved å svare på disse spørsmålene: Hvor skal veiene legges, hvor skal boligene bygges, hvilke deler av byen skal endres i en større skala og hva som skal bevares av grøntområder, natur- og friluftsområder, ikke minst markagrensen. Kommuneplanen har derfor stor betydning for alle i Fredrikstad.

 

Når skal kommuneplanen vedtas av bystyret?

Bystyret skal først vedta kommuneplanens samfunnsdel, etter den oppsatte planen i juni 2018. Arbeidet med kommuneplanens arealdel er i full gang, denne delen skal etter det nåværende tidsskjemaet vedtas av bystyret sommeren 2019.

Kan alle engasjere seg?

Ja, Fredrikstad kommune ønsker og håper å få mange synspunkter og innspill. Du kan si ditt om forslaget til samfunnsdel frem til 9. mars. Senere skal forslaget til arealdel legges ut på høring, også her kan alle gi sine synspunkter.