Prosjekteder Hege Saxebøl Moum i Statens vegvesen presenterte fredag formiddag overfor styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma ulike alternativer på den utfordrende strekningen.

Flere runder med grunnundersøkelser slår fast at det ikke er mulig å utvide dagens fylkesvei mellom Tindund og Alvim. Den endelige geotekniske rapporten er ennå ikke klar.

Jobbet med løsninger

Men Statens vegvesen er alt i gang med å se på nye løsninger på den 700 meter lange strekningen mellom Kirkebyveien og renseanlegget på Alvim.

- Vi har sett på både tunnelle og en bruløsning, fortalte Hege Saxebøl Moum før kun gikk nærmere inn på fire mulige alternativer.

Den mest omfattende er to tunneler med to kjørefelt både gjennom Hannestadåsen og Yvenåsen. Da kan den nåværende fylkesveien benyttes som sykkel- og gangvei.

- Med kun en tunnel gjennom de to åsene kan dagens trase benyttes eventuelt i en kjøreretning, understreket prosjektlederen som også viste et forslag med tunneler kun gjennom Yvenåsen.

Utfordrende med bru

Statens vegvesen har videre sett på en bru langs den nåværende fylkesveien. Den virket spennende, men skal samtidig være den mest utfordrende grunnet grunnforholdene.

Det samme er tilfellet i krysningen av Ordfører Karlsens vei mellom begge tunnelene.

- Vi har ingen garantier for at noen av de foreslåtte løsningene er gjennomførbare før det er foretatt enda flere undersøkelser av grunnen, poengterte Hege Saxebøl Moum.

Statens vegvesen vil komme nærmere tilbake med hvilke av disse alternativene som er mest aktuell å gå videre med.

Bompenger først i 2022/2023?

Den siste utviklingen fører naturlig nok til utsettelse av byggestart for strekningen Tindlund–Alvim. Dersom hele strekningen mellom Torsbekk og Råbekken skal være med i fase 2 i bypakke, antydes det byggestart i 2020.

Med en byggetid på nærmere tre år, betyr det bomring i Sarpsborg tidligst i 2022/2023.