Tvangssammenslåing sier LO og markerer med det at et stortingsvedtak er det samme som tvangssammenslåing. Det er respektløst og setter hele vårt demokratiske system til side. Kommuner, fylkeskommuner og mange flere har fått anledning til å uttale seg. Det er blitt gjort med varierende resultat, for eller mot sammenslåinger. Det som er fint med vårt demokratiske system er at alle har anledning til å si sitt før Stortinget vil ta sin endelige beslutning. Når de 169 folkevalgte representanter gjør det, er det slik vårt demokrati fungerer. Ved å kalle dette for tvangssammenslåing er å rive ned respekten for Stortingets ansvar, makt og myndighet. Det passer muligens LO å gjøre det, men Høyre som et politisk parti og representert på Stortinget, har ikke det som tema i det hele tatt.

Det var før vi gikk inn i valgkampen stor enighet om behovet for endring av den offentlige organisering. Digitalisering, større mobilitet, endrede grenser og et «rot» av mange statlige organers grenser absolutt ikke tilpasset dagens fylker, var noen av begrunnelsene for at det var på høy tid med å tenke annerledes. Høyre har ment og mener fortsatt  at det ville være tilstrekkelig med 2 offentlige nivåer, men vet at det ikke er flertall for det og har derfor valgt å gå for å få til et mer effektivt regionnivå.

For å styrke lokaldemokratiet mener jeg det er en viktig forutsetning for å lykkes at flere statlige oppgaver vil bli overført de nye regionene. Dette vil sette større krav til de folkevalgte som skal forvalte mellomnivået for en betydelig større region. Det må arbeides ut fra en modell hvor kommunene får større makt over egen virksomhet. Dette betinger mer overordnede beslutninger på regionnivå enn vi ser på fylkesplan i dag. På den måten vil det bli god plass til et lokaldemokrati som vil fungere.

Like mye som Østfold har sine særegenheter har også Akershus og Buskerud det. Dette må vi ta vare på for alle i den nye regionen.  Fylkesgrensene har bestått lenge, mens vi har erfaring med sammenslåinger av kommuner, spesielt her i Østfold. Sarpsborg og Fredrikstad gjennomførte store endringer i hhv 1992 og 1994. Våre erfaringer fra disse som egentlig ble gjennomført med to forskjellige tilnærminger til organisasjonsendringer og hvor selv folkeavstemninger viste at folket var sterkt i mot, er at alle har beholdt sin identitet som varting, onsing eller skjebring. I dag er det utenkelig å gjøre dette om.

Slik vil også Østfold bestå med den tilhørighet vi alle har til vårt fylke. Selv om vi organiserer tjenestene på en annen måte med det klare mål å gjøre det bedre og mer effektivt for innbyggerne, betyr ikke det at kontakt eller tilhørighet skal bli mindre, heller tvert i mot! Høyre jobber for at enkeltmennesket skal få tjenester og service enda bedre, fremfor reversering av stortingsvedtak og forbli ved det gamle. Det er lite fremtidsrettet!