Gå til sidens hovedinnhold

Nå skal brukerne av +Huset og andre tjenester høres – kommunen oppretter en rekke brukerråd

Artikkelen er over 3 år gammel

I løpet av 2018 vil det bli etablert en rekke brukerråd for brukere av tjenester innen helse og velferd i Fredrikstad.

Brukerråd for tjenester til funksjonshemmede

Brukerråd for +Huset 

Bruker-/pårørenderåd og allmøter ved sykehjemmene

Det vedtok et enstemmig bystyre på torsdag. I løpet av 2018 skal alle brukerrådene stables på bena.

– Stort!

– Endelig skal vi få råd som skal lytte til de svake i samfunnet: brukerne av de ulike tjenestene. Nå skal de endelig få en sjanse til å komme med sine synspunkter – det må være stort, sa Erik Simens Larsen (Pp).

Det var før jul i 2016 at politikerne ba rådmannen utrede og legge frem en sak om brukermedvirkning innenfor helse og velferd. Det var et begeistret bystyre som hadde saken på bordet på torsdag.

Ifølge sakspapirene gjennomføres det fra før av blant annet regelmessige brukerundersøkelser innenfor de fleste tjenesteområdene. Det pekes også på at brukere eller pårørende involveres i planarbeid. Kommunen har også politisk oppnevnte råd for eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne samt mangfold og integrering.

Prøver ut både råd og møter

Det finnes også bruker-/pårørende råd ved enkelte sykehjem i Fredrikstad. Her er kommunens erfaring at det som regel er pårørende som deltar i rådene, siden minst 85 prosent av beboerne på sykehjemmene i Fredrikstad har en demensdiagnose.

Nå skal både råd og allmøter prøves ut ved alle sykehjemmene. Rådene og allmøtene skal blant annet være rådgivende organ, høringsinstans i saker som angår brukerne og ta initiativ til velferds- og trivselstiltak. Rådene skal bestå av minst to brukere eller pårørende, én representant for brukerorganisasjon, én fra ledelsen og én-to representanter for de ansatte.

Skal bidra til aktivitet

På +Huset på Holmen eldresenter ble det opprettet brukerråd da tilbudet startet opp i 2015, men dette ble avviklet etter en tid. Blant annet var det vanskelig å rekruttere representanter til rådet for +Huset, som er aktivitetstilbud til friske, hjemmeboende eldre over 60 år.

Det planlagte brukerrådet som skal opprettes nå, skal blant annet fungere som rådgivende organ, ivareta brukermedvirkning, videreformidle initiativ og forslag fra brukerne og bidra til aktiviteter og tiltak.

Temaer for brukerrådet for etaten Tjenester til funksjonshemmede, kan for eksempel være utvikling av tjenestetilbudet, virksomhetsplaner og ulike aktiviteter. Her er tanken å velge mellom fire og seks brukere som har lyst til å jobbe i gruppa samt en tilrettelegger. Det er også snakk om å få til et samarbeid med dette rådet og det politisk oppnevnte rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

– Viktig å snakke med dem det gjelder

– Det er et veldig fint forslag at pårørende og brukeren selv kan være med og legge rammene, sa Lino Lubiana (KrF) da bystyret behandlet saken.

– Viktig at tjenesteapparatet ikke bare snakker via og om, men også med dem det gjelder, understrekte Bjørnar Laabak (Frp).

- Dette er en god sak. Brukermedvirkning skal vi ha i helse og velferd, sa Frøydis Wroldsen (Ap).

I bystyret ville for øvrig Høyre endre litt på saken: partiet foreslo å opprette brukerråd ved alle syke- og pleiehjem tilsvarende samarbeidsutvalgene som finnes ved skoler og barnehager. Høyre ville at utvalget skulle være sammensatt både av brukerrepresentanter, ansatte, ledelse og politikere. Dette fikk bare Høyres og Frps stemmer.

Rådmannen har for øvrig også vurdert et eget brukerråd innenfor psykisk helse og rusmestring, men her ble det konkludert med at dette vil kreve store ressurser sett i forhold til utbyttet og nytteverdien.   

Kommentarer til denne saken