Nærmere det endelige alternativet for ny bru over Glomma virket man ikke å være på informasjonsmøtet, tirsdag.

Men, det såkalte alternativ 3.5, mellom Kjæråsen og Sørby ser det ikke ut til å bli noe av.

Drøyt 50 mennesker hadde funnet til Speilet i Blå Grotte.

– I Fredrikstad er det enten fjell eller leire, det er en utfordring, forklarte Ola Schau Knutsen fra Asplan Viak.

– Vi har et spesielt sårbart område her, hvor vi ikke bør rote nedi, for da er det fare for at det kan få konsekvenser for jernbanen som ligger der, beskrev han og pekte på alternativ 3.5.

Asplan Viak har fått jobben med:

  • Å finne aktuelle traseer/korridorer.
  • Konsekvensutredning av alternativer for tiltaket.
  • Utarbeide kommunedelplan for anbefalt alternativ.

Ingen bro-vinner

Schau Knutsen, to av hans kolleger fra Asplan Viak, samt Roy Jakobsen fra Fredrikstad kommune, beskrev negative og positive konsekvenser av de ulike broalternativene.

Uten å peke ut noen klar vinner.

– De sju alternativene som foreligger blir sendt på høring i juni. Deretter er planen at politikerne skal velge korridor første halvdel av oktober, omtrent, forklarer Jakobsen.

– Alternativ 3.5 ødelegger nærmiljøet, går gjennom Mørkedalen og nesten fyller den opp – dessuten går det gjennom uteområdene til Sagabakken skole, sa sivilarkitekt Jannicken Throndsen.

Skolen har plass til 350 elever.

Nest dårligste alternativ

Alternativ 3.5 er regnet som den nest dårligste på ikke-prissatte konsekvenser (landskapsbilde, nærmiljø/friluftsliv, naturmangfold, vassdrag/vassdragsmiljø, kulturmiljø og naturressurser).

Det kommer også dårligst ut på de prissatte konsekvensene (trafikant-/transportbrukernytte, operatornytte, budsjettvirkning, ulykker, støy/luftforurensing, skattekostnad, netto nytte og netto nytte per budsjettkrone).

Ved vurdering av de øvrige målene, skilles det ikke på broalternativene, men mellom nord, sør og midt.

Her peker det sørlige alternativet seg ut som best på redusert sårbarhet, fordi det fører til raskere utrykningstid for nødetatene til Øra.

Det fører også til de beste busstidene, men her skal det ikke være et stort skille ned til midtalternativet.

Dette lurte folk på

Spørsmålene fra salen var særlig knyttet til hva som vil skje med riksvei 111. Svaret var at det i denne omgangen kun ses på krysset der veiene møtes,  og på støy fra den nye veien.

Om berørte boliger: – Det kommer senere, når traséen er valgt, var svaret fra Schau Knutsen.

Om tunnel: Utrederne var klar over at spørsmålet ville komme og har derfor omtalt det i en kort og enklere form og forkastet det. Prisen for en tunnel ville blitt omtrent tre ganger så stort som ved bro.

– Men først og fremst er det fordi bystyret har bedt oss om å ikke utrede tunnel, forklarte Schau Knutsen.

Og i flere varianter, vil innspill fra lokalsamfunnsutvalgene bli hørt.

– De er tatt høyde for, men det er ikke alltid vi får med alt i planarbeidet så jeg oppfordrer til nye uttalelser så de blir behandlet og følger saken i behandlingen i kommunen, repliserte Schau Knutsen.

– Jeg vil på det sterkeste oppfordre lokalsamfunnslag, velforeninger og andre om å ta del i planprosessen og sende inn høringsuttalelser, la Roy Jakobsen raskt til.

Etter ikke alt for mange spørsmål ble det stille fra salen.

– Etter dette møtet håper jeg dere er bedre rustet til å komme med tilbakemeldinger senere, sa Jakobsen til de fremmøtte i det de forlot salen.

Dette er planen videre:

  • Konsekvensutredningen skal behandles 1. gang i kommunen i juni 2016
  • På høring fram til september 2016
  • Kommunal behandling og vedtak i løpet av høsten 2016
  • Kommunedelplan utarbeides i løpet av høsten 2016
  • Kommunedelplan på høring vinteren 2016/17
  • Vedtak i kommunen våren 2017