I den senere tid har det pågått en debatt om FEAS i byens medier. Det er prisverdig at det er offentlig debatt om et offentlig eid selskap. Her kommer noen kommentarer fra mitt ståsted. I formannskapet den 14. februar ble det gitt en grundig orientering om selskapet og Fredrikstad kommune sitt eierskap, samt hvordan vi har forvaltet dette. Formannskapet var tilfreds med orienteringen. Det kan like fullt være riktig og nødvendig å belyse forholdene i mediene ut over det som er omtalt på redaksjonell plass.

Hvordan forvaltes Fredrikstad kommunes eierskap i Fredrikstad Energi AS?

Undertegnede er gitt fullmakt av bystyret til å representere kommunen som eier i generalforsamlinger i alle selskaper kommunen har eierinteresse i. Det synes som om noen tror at det innebærer at ordfører på egen hånd tar beslutninger om selskapet. Slik er det ikke. Det er viktig å forstå to hovedelementer. For det første at viktige beslutninger som skal tas av generalforsamlingen forankres i kommunens organisasjon ved vedtak i formannskap eller bystyre. For det andre at styret i et konsern har relativt store fullmakter til å organisere virksomheten uten å forankre i generalforsamlingen.

Jeg registrerer at to personer, som har god kunnskap om offentlig forvaltning, synes å tro at ordfører på egen hånd kan oppheve en konfidensiell avtale med Hafslund.

Når det gjelder FEAS' utvikling og organisering, så må man forstå det som skjedde da Vattenfall trådte inn som minoritetseier i 1999. Det ble inngått en avtale mellom eierne hvor det var en hovedstrategi å kjøpe opp andre nettselskaper i Norge. Denne avtalen ble i sin tid behandlet i bystyret. Det kom inn ny minoritetseier (Sydkraft) etter relativt kort tid. Avtalen med ny eier var om lag tilsvarende. I 2003 kom Fortum inn som ny minoritetseier. Det ble laget ny avtale som ble forankret hos eierne. I denne avtalen var man enige om at kraftsalg igjen skulle bli et satsingsområde. Avtalen hjemlet også en videreutvikling av montasjevirksomheten etter forretningsmessige prinsipper. Stikkordet her er Nettpartner. Det forklarer hvorfor dette selskapet ble strukturert og fusjonert.

  

 

I min tid som ordfører har det også vært saker til behandling vedrørende FEAS. Hafslund kom inn som ny minoritetseier da Fortum ønsket å selge seg ut. Fredrikstad kommune var selv en aktør i denne prosessen og vår strategi ble forankret i formannskapet i 2013.

Det ble etter hvert utarbeidet en ny aksjonæravtale med Hafslund. FEAS kjøpte også opp 35 prosent av nettselskapet som de forskjellige minoritetseierne hadde hatt direkte eierskap til i Fredrikstad Energinett fra Hafslund. Begge endringene ble forankret i formannskapet i desember 2015.

Ny aksjonæravtale, som blant annet representanter for Høyre og Venstre har omtalt som hemmelig (nå offentliggjort), ble behandlet i det nåværende formannskapet med disse representantene til stede. I disse prosessene orienterte selskapet også om videre oppkjøpsstrategi for selskapet til formannskapet uten at det avstedkom innsigelser fra organet eller dets medlemmer. Det er altså slik at større disposisjoner som generalforsamlingen skal beslutte, har vært forankret i det kollegiale organet formannskapet.

Derfor er det helt riktig at de disposisjoner som har blitt gjennomført er mitt ansvar på linje med øvrige medlemmer i formannskapet. Jeg forstår godt at Bjørndal og Julsen ikke har funnet disse opplysningene ved å gjennomgå organets protokoller. Det skyldes det enkle faktum at prosessene, naturlig nok, har vært unntatt offentlighet. I protokollen vil man finne behandlingen beskrevet med saksnummer uten at det fremgår hva saken handler om.

Jeg registrerer at to personer, som har god kunnskap om offentlig forvaltning, synes å tro at ordfører på egen hånd kan oppheve en konfidensiell avtale med Hafslund. Jeg tror at de skjønner, når de får tenkt seg om, at det bare er eierne gjennom kompetente vedtaksorganer som kan gjøre dette. Dessuten må det være enighet mellom partene ved at både kommunen og Hafslund kommer til samme konklusjon.

Det er forståelig at man undres over hvorfor aksjonæravtalen ble inngått med bestemmelser om konfidensialitet, men Hafslund var altså på det tidspunkt et børsnotert selskap. Avtalen ble inngått med det nåværende formannskapets enstemmige tilslutning i desember 2015.

Det hevdes av debattanter at verdier har blitt skuslet bort. Jeg kan ikke se at det er dekning for å hevde det. Riktignok er det slik at selskapet har hatt noen finansielle utfordringer det siste året. Det er noe annet enn at verdier er tapt. De finansielle utfordringene er håndtert.

Avslutningsvis synes jeg det er noe underlig å bli avkrevd redegjørelse for MAIK sin tilblivelse knyttet til min ordførergjerning. MAIK ble opprettet i 2003. Jeg ble ordfører i 2011. Hvorfor et underliggende selskap i FEAS-konsernet har begynt med inkasso verken kan eller skal generalforsamlingen svare for. Det ligger godt innenfor selskapets egne fullmakter å beslutte om.

Synspunkt på hvordan selskapet skal struktureres for fremtiden velger jeg å ikke svare på nå fordi vi er tidlig i den prosessen som nå er vedtatt, om å vurdere ulike strukturelle alternativer for det fremtidige eierskapet. Synspunkter fra befolkningen vil selvsagt være verdifulle inn i den politiske beslutningsprosessen.

Det er mitt håp at debatten fremover vil basere seg på faktisk informasjon.

Tidligere innlegg:

Roar Julsen og Kjell Bjørndal har skrevet i alt ni kronikker om situasjonen i Fredrikstad Energi AS. De er her listet opp sammen med svar fra styreleder Terje Moland Pedersen og konsernsjef Trond Andersen.