Utfordrende tider krever at vi tenker nytt, ser mulighetene og støtter opp under velferdssamfunnet. Det offentlige tjenesteapparatet må bli flinkere til å forenkle og lytte til innbyggernes erfaringer og behov. Det som nytter, er koordinert innsats mot utenforskap og samskaping av velferdstjenester.

Ekte supportere er viktig på mange områder i livet. Under pandemien har supportere vist sitt engasjement og omtanke for favorittklubbene sine på mange forskjellige måter. Både i Fredrikstad og landet ellers har fotballsupportere betalt for sine faste tribuneplasser selv om det ikke har vært mulig å gå på kampene. Artister har holdt digitale konserter som ekte fans frivillig har betalt for å følge med på. De utfordrende tidene vi har nå krever at alle strekker seg litt lenger for å støtte opp under velferdssamfunnet vi setter slik pris på.

En god samfunnssupporter ser mulighetene

Regjeringens perspektivmelding for 2021 viser de store utfordringene som ligger foran AS Norge, og den siste omverdensanalysen fra NAV viser hvilke trender vi kan vente oss fremover. Den demografiske utviklingen viser at vi får færre yrkesaktive og flere pensjonister. I tillegg vil inntektene fra oljenæringen falle, og skatteinntektene vil ikke vokse på samme måte som tidligere.

Denne utviklingen krever flere «samfunnssupportere», i form av at det blir økt behov for mobilitet både yrkesmessig og geografisk. Det blir nok jobber til alle i årene som kommer, men det blir innenfor nye næringer og kanskje på et annet sted enn der man har bodd i mange år. En god samfunnssupporter ser mulighetene, og bruker ressursene sine der det er mest behov for dem.

Oljefondet er viktig for Norge, men enda viktigere for velferden er den høye arbeidsdeltagelsen. Alle de som i dag står utenfor arbeidslivet vil kunne gi velferden en tilsvarende boost, dersom vi kan klare å redusere utenforskapet. Dette arbeidet må starte allerede i tidlig i sykefraværsperioden, og NAV må være aktive for å finne tiltak som kan opprettholde kontakten med arbeidsplassen, kreve aktivitet, finne tilretteleggingsmuligheter eller vurdere alternativt yrke. Inkluderingsdugnaden utfordrer oss alle til å tenke nytt og satse. Det finnes mange gode samfunnssupportere blant arbeidsgiverne som går foran og tenker inkludering, og ikke bare rekruttering.

Vi trenger en koordinert innsats for å få flere i jobb

Norge har høyest sykefravær i verden. Selv om mange kanskje sier det, er det ikke mulig «å gå og sykemelde seg». Det er fastlegen som har denne myndigheten. Sykmeldinger er basert på legens faglige vurderinger og skrives ikke ut for lengre perioder enn nødvendig. Men ved å redusere gjennomsnittlig varighet på sykmeldinger noen dager, for eksempel ved å friskmelde fra og med en torsdag i stedet for neste mandag, vil samfunnet spare mye ressurser. Det vil årlig kunne dreie seg om mange hundre millioner kroner.

Fastlegene gjør en kjempejobb, og har stadig større oppgaver og mindre tid til å gjøre dem. Fastlegeordningen er under press, og trenger også supportere.

For å få flest mulig i jobb og færrest mulig på stønad, er tidlig og koordinert innsats viktig. De enkelte virksomhetene i kommunen må tåle å bruke midler av eget budsjett selv om gevinsten kommer i en annen virksomhet. Som samfunnssupporter ser man denne helheten! Dersom det settes inn midler til leksehjelp på skolen eller via Frivilligsentralen, eller gis støtte til aktive tiltak på fritiden, kan dette redusere utenforskap i videregående opplæring, og dermed gi den enkelte en større sjanse for å kunne få et rikt og aktivt arbeidsliv.

Vi må lytte til innbyggerne

En presset nasjonaløkonomi vil gi enda større press på kommuneøkonomien. Vi må gå fra det å «levere gode nok tjenester» til det å skape velferd sammen med innbyggerne. Samskaping av velferdstjenester i møtet mellom innbygger og det offentlige må i størst mulig grad bygge på hva som er viktig sett fra innbyggerens side. Det blir nødvendig å skape flere arenaer der innbyggerne kan komme med sine erfaringer og medvirke til innovasjon og enda bedre tjenester. Jo flere selvbetjeningsløsninger og andre brukeraktive løsninger som benyttes, desto mer tid kan avsettes til dem som virkelig trenger hjelp, om det skulle være «varme hender» eller annen type bistand.

Koronarestriksjonene sliter på alt og alle. Ulempene er ikke nødvendigvis rettferdig fordelt. Det er mange trinn av ulemper mellom hjemmekontor og oppsigelse. Det er utfordrende å finne kompensasjonsordninger for næringslivet som er rettferdige, og gir best insentiver for videre drift. For at vi skal komme raskere til en mer åpen hverdag, må vi alle være samfunnssupportere. Dette støtter opp under samfunnsliv og næringsliv, og vil korte ned på tiden det vil ta før vi er tilbake i en verden som ligner litt mer på slik vi ønsker den skal være.

Les også

Utenforskap og barn som vokser opp i fattigdom, vår største utfordring