Storesand er en av Hvalers flotteste strender og en viktig innfallsport til nasjonalparken. Hvaler kommune, Ytre Hvaler nasjonalpark og Oslofjordens Friluftsråd (OF) vil i fellesskap legge enda bedre til rette for at små og store skal få muligheten til å oppleve den storslåtte naturen på en bærekraftig måte sommeren 2021.

Det er mange besøkende på Storesand, spesielt om sommeren. Området er en del av Ytre Hvaler nasjonalpark og har en natur det er viktig å beskytte. Det er lange tradisjoner for telting og bading på området. Teltplassen har de siste ni årene vært drevet driftig og dedikert på dugnad av Storesand Teltplass SA etter avtale med Oslofjordens Friluftsråd. Dugnadsgjengen har i disse årene bidratt til å utvikle Storesand til den perlen den er i dag, og vi vil gjerne benytte anledningen til å takke dem for innsatsen.

Det er økt interesse for friluftsliv i området og det gleder oss. Storesand kommer til å ta imot langt flere gjester fremover, både på grunn av kortreist ferie i koronaperioden, men også på grunn av en økt bevissthet om verdien av friluftsliv blant folk flest. Kommunen, nasjonalparken og OF ønsker å sikre at gjester på området får et best mulig opphold, og samtidig verne dyre- og plantelivet.

Les også

Fakta om driften på Storesand Teltplass

Vi har fulgt utviklingen de siste årene, og ser at det er behov for å revidere forskrift og regler som gjelder for bruken av friluftslivsområdet. Hvaler kommunestyre skal vedta den nye forskriften for området, og det skal utarbeides nye regler for bruk av teltplassene. Forskriften vil bli sendt på høring i seks uker fra mars måned. Vi oppfordrer alle som har interesser i området om å uttale seg. Dette vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Les også

Dårlig gjort å henge ut driften av Storesand teltplass

Sist sommer åpnet Oslofjordens Friluftsråd et nytt sanitærbygg med toaletter/dusjer, og et nytt kafétilbud. Her er det servering og service for gjestene og besøkssenter for nasjonalparken med informasjon og aktiviteter. Det er også under arbeid en plan for bruk av uteområdene rundt bygningene på Storesand – blant annet hvordan man skal legge til rette for uteservering og annen aktivitet.

Telting

Det er to teltplasser på området. I sommersesongen vil telting være regulert med et eget bookingsystem og en teltavgift. Avgiften går til drift av plassen.

Avfallspunkt


Vi ber alle gjester om å ta med seg avfall hjem. Det er etablert et nytt avfallspunkt med sortering av søppel på nedsiden av sanitærbygget. I tillegg er det søppelkasser ved kafeen.

Nyopprustet vei og parkeringsplass


Vei og parkeringsplass er opprustet. Det er oppmerkede parkeringsplasser for å unngå kaos når det blir mange besøkende. Parkeringsavgift vil bli innført og inntektene skal brukes til drift og vedlikehold av området. Stener er lagt ut langs veien for å hindre parkering i veikanten. Dette er viktig av hensyn til fremkommelighet for utrykningskjøretøy.

Drift og tilsyn

Hvaler kommune vil overta ansvar for driften av området fra dagens dugnadsgjeng, og vil ha egne besøksverter som skal ha tilsyn med området i sommersesongen. Statens Naturoppsyn har oppsyn med området utenom sesong.

Hvaler kommune, Ytre Hvaler nasjonalpark og Oslofjordens Friluftsråd ønsker alle velkommen til Storesand.

Les også

Campinggledene bør kunne deles av så mange som mulig