Nasjonal kontroll over krafta vår er en god norsk tradisjon, og Senterpartiets linje. Slik har vi sikret at krafta har kommet industrien og husholdningene til gode. Gjennom åra med borgerlig stortingsflertall ble vi koblet for tett på det europeiske energimarkedet. Derfor er det bra at regjeringen har slått fast at det ikke blir bygd nye utenlandskabler i denne stortingsperioden, og at konsekvensene av de som allerede er bygd skal gjennomgås.

Før pinse la energi- og miljøkomiteen på Stortinget frem sin innstilling til energimeldinga. Her videreføres regjeringens plan om at havvindprosjektene, Utsira Nord og Søndre Nordsjø 2, blir bygd utelukkende med kabler inn til Norge.

Disse feltene vil produsere strøm tilsvarende forbruket til 460 000 husholdninger. Dette er et kraftig bidrag for å unngå norsk kraftunderskudd, og å sikre norsk industri og husholdninger tilgang på rimelig fornybar kraft.

Regjeringas plan for havvindsatsinga får brei støtte og er viktig for å skape norsk industriutvikling.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat kan det være 6–8 TWH å hente ved å oppgradere gamle kraftverk. Under koronapandemien fikk kraftbransjen gjennomslag for mer gunstig investeringsbeskatning for å hente ut dette kraftpotensialet.

Lovnaden fra kraftbransjen var rask oppgradering av 132 vannkraftverk. I ettertid har altfor lite skjedd. I energimeldinga gir et bredt stortingsflertall beskjed om at det forventes at bransjen følger opp løftene sine. Vi i Senterpartiet vil fortsette å følge opp saken. Skjer det fremdeles for lite må vi vurdere å gå fra bruk av gulrot til pisk.

Utbygging av småkraftverk er en av de mest lavthengende fruktene vi har for økt kraftproduksjon. Kraftproduksjon som gir lokal verdiskaping og grunneiere et ekstra ben å stå på. Derfor er det bra at vi har fått på plass et bredt flertall som vil få fortgang på konsesjonsbehandlinga av småkraftverk.

I tillegg må vi få bygd ut de småkraftverkene som har fått konsesjon, men som ikke er bygd ut. Småkraftforeningen mener det er potensial for å godt over doble dagens småkraftproduksjon – fra 12 TWH til rundt 29 TWH innen 2030. Nå skal vi få til den største satsingen på småkraftverk siden sist Senterpartiet var i regjering.

Vi har de siste åra opplevd skyhøye strømpriser i Norge som følge av at vi er koblet for tett på det europeiske strømmarkedet. Til tross for dette presterer Høyre, Miljøpartiet de Grønne, Venstre og Kristelig Folkeparti å foreslå å be regjeringa om å bygge ut havvind med hybridkabler. Forslaget fikk ikke flertall.

Regjeringas plan, som fikk flertall i energimeldinga, er langt bedre for Norge. Vi skal bygge havvindprosjektene som så langt er lyst ut med kabler til Norge, og deretter vurdere hvilke nettløsninger som best sikrer nasjonale interesser. Herunder forsyningssikkerhet og rimelige kraftpriser til husholdninger, industri og næringsliv.

Høyre, Miljøpartiet de Grønne, Venstre og Kristelig Folkepartis linje vitner om en grenseløs tro på markedskreftene. Vi har tro på styring.

Derfor er det viktig for Norge at stortingsflertallet i energimeldinga slutter opp om en politikk som ivaretar tradisjonen om at kraftproduksjonen er vårt felles eie og en viktig norsk konkurransefordel. Grunnsteinen er at kraftproduksjonen vår skal komme alle til gode gjennom tilgang på rimelig fornybar kraft til norske husholdninger, industri og næringsliv.