I Fredrikstad kommunes plan for skolebygg skal Kråkerøy ungdomsskole flyttes fra sin nåværende plassering midt på øya til Værste. Det skal med andre ord bygges en helt ny og større ungdomsskole sentrumsnært. Mye taler for at dette ikke er en klok beslutning.

Argumentene for å la ungdomsskolen ligge der den ligger og heller utvide eksisterende bygningsmasse, er nemlig mange:

Økonomi

Det ligger svært godt til rette for utbygging der Kråkerøy ungdomsskole ligger i dag. En utvidelse av skolen med utgangspunkt i eksisterende bygningsmasse vil være betraktelig billigere enn et eventuelt nybygg på Værste. Fredrikstad kommune vil ha dårlig råd i all overskuelig fremtid. I Fredrikstad tar vi opp milliarder på milliarder i kommunale lån.

Vi burde i større grad sette tæring etter næring. Å utvide Kråkerøy ungdomsskole der den nå ligger er økonomisk og fornuftig.

Miljø

Dagens lokalisering, midt på øya, er ideell for at alle elever skal kunne komme til skolen til fots eller med sykkel. Sykkel og gangstier kommer fra alle kanter. Alle har en overkommelig lengde på skoleveien. Dette aspektet forsvinner med Værsteskole i nord, og som en følge vil biltrafikken øke.

I tråd med nye læreplaner

Dagens ungdomsskolelokalisering er nær natur og muliggjør friluftsliv, skolehage og praktisk undervisning i umiddelbar nærhet til klasserommet – akkurat slik de nye læreplanene legger opp til at man skal ha mye mer av i undervisningen.

Samarbeid med lokalsamfunn og idrettslag

Dagens ungdomsskole ligger sammen med store og fine idrettsanlegg med det samhandlingspotensialet dette innebærer for folkehelse. Skolen bruker idrettsanleggene og idretten bruker skolens anlegg.

Gode samlingspunkt for ungdom

Det naturlige samlingspunktet for mange Kråkerøy-ungdommer utenom skoletid er i nærhet av skole, idrettsanlegg og ikke minst natur – som en sentral del av et nærmiljø. Å flytte dette til byen vil løse opp dette gode samlingspunktet og kanskje også skape nye utfordringer. Vi har blant annet sett at en del av ungdomsmiljøene i sentrum har vært plaget av rus.

Det er en umettelig iver i Fredrikstad kommune etter å legge «alt» til Værsteområdet.

I begrunnelsen for å flytte ungdomsskolen på Kråkerøy til Værste trekkes det frem at man fra kommunens side ønsker større ungdomsskoleenheter og at man ønsker en sosial utjevning mellom Kråkerøy og Seiersten. Men man løser ikke samfunnsutfordringer ved å ødelegge det som faktisk fungerer godt.

Fredrikstadskolene har de siste årene fått større og større utfordringer med ungdomsmiljøene sine. Utfordringer med uro, narkotikasalg, vold eller hva det måtte være, løses ikke ved å bygge store skoler i bysentrum. Tvert imot er det mye som taler for at vi forsterker utfordringene våre når lærerne mister oversikt over elever og hvem som kommer og går på skolen.

Det er en umettelig iver i Fredrikstad kommune etter å legge «alt» til Værsteområdet. Skoler bør ikke være en del av næringsutviklingen i bykjernen, men derimot styres av pedagogiske hensyn – og nødvendigheten av trygge og nære lokalsamfunn.

Det finnes veldig mange argumenter for å la Kråkerøy ungdomsskole ligge der den ligger, men så vidt vi klarer å se, absolutt ingen gode argumenter for å flytte. Hvis da ikke eiendoms- og næringsutvikling skal overstyre hva som er til beste for barn og unge.

Les også

Nå er tegningene her: Se hvordan byens største utviklingsprosjekt blir